På gång Engagera dig Vår politik
Lina Olsson

Socialdemokraterna vill att fler familjecentraler inrättas för att garantera en jämlik kommunal service

Nyligen öppnades Lunds kommuns första familjecentral vid Fäladstorget. Socialdemokraterna vill redan nu att det planeras för inrättandet av fler centraler. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

Nyligen öppnades Lunds kommuns första familjecentral vid Fäladstorget. Denna ska agera som mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Där finns flertalet verksamheter samlade, såsom barnavårdscentral, öppen förskola, socialrådgivning och barnmorskemottagning. Socialdemokraterna vill nu att det börjar planeras för inrättandet av fler familjecentraler för att säkerställa att den kommunala servicen…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna vill införa avgiftsfri ledsagning i Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa avgiftsfri ledsagning. Det föreslår de idag i en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden.

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa avgiftsfri ledsagning. Grunden för rätt till ledsagning finns i lagstiftning, i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i socialtjänstlagen. Trots denna lagstiftning återstår mycket att göra för att skapa förutsättningar för jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället oavsett funktionsnedsättning. Under coronapandemin har det…

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill införa en ny modell för bostäder med låga hyror

Var fjärde ung vuxen i Malmö och Lund kan inte flytta hemifrån. Därför föreslår nu Socialdemokraterna i en motion att Lunds kommun påbörjar ett arbete likt Malmö stads arbete med Mallbo för att se till så att bostäder med en lägre hyra byggs.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun ska inleda ett arbete för att säkerställa att fler bostäder med låga hyror och av god kvalitet byggs. De hänvisar till att var fjärde ung vuxen i Malmö och Lund inte kan flytta hemifrån och att hyrorna i dessa städer är högre än i andra…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver mer resurser till förskolor och grundskolor

Under tisdagskvällen hanterar barn- och skolnämnden sin internbudget. Socialdemokraterna varnar för att det liggande förslaget inte kommer att räcka till för att möta skolans utmaningar.

På sitt sammanträde tisdagen den 14e december kommer barn- och skolnämnden att fatta beslut om sin internbudget för 2022. Förslaget som ska hanteras saknar tillräckliga resurser för att hantera förskolans och skolans utmaningar, menar Fanny Johansson (S). Totalt föreslår Socialdemokraterna att ytterligare 53 miljoner kronor tillförs barn- och skolnämnden. Socialdemokraterna föreslår satsningar så att klasstorlekarna…

Läs mer
Jens Ohlsson

Freda äldres livsvillkor från ideologiskt betingade besparingar!

Under tisdagen hanterar vård- och omsorgsnämnden sin internbudget. Socialdemokraterna varnar för att det liggande förslaget inte kommer att räcka till för att möta utmaningarna.

Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om sin budget för 2022 och det förslag som ligger för beslut skjuter över finansiering av vår gemensamma välfärd på sköra och sjuka individer i en redan svår livssituation, menar Pär-Ola Nilsson (S). Socialdemokraterna prioriterar tufft i sitt eget ursprungsförslag och föreslår att ytterligare 5,9 miljoner tas i anspråk av…

Läs mer
Jens Ohlsson

Socialdemokraterna vill säkerställa att barn inte utsätts för hälsofarliga föroreningar

Socialdemokraterna vill att luftkvalitetsmätningar görs vid Lunds kommuns förskolor och skolor för att säkerställa en bra miljö för såväl barn som personal. Det föreslår de inför miljönämndens sammanträde på torsdag.

På torsdag ska miljönämnden anta sin internbudget för 2022. Budgetramen är beslutad av kommunfullmäktige och är i enlighet med Lundakvintettens budgetförslag. Redan inför att budgeten skulle antas föreslog Socialdemokraterna att luftkvalitetsmätningar bör genomföras även vid Lunds kommuns förskolor och skolor. Inför nämndssammanträdet på torsdag vill partiet att nämnden ska ta ställning ännu en gång. —…

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill se krafttag för att stärka den kulturella och kreativa sektorn

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun tar fram en särskild strategi för att stärka och utveckla kommunens kulturella och kreativa näringar. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

I oktober 2019 släppte EU-kommissionen en översikt över städers kultur och kreativitet kallad The Cultural and Creative Cities Monitor. I översikten är städerna är uppdelade i storleksgrupper och i gruppen 100 000 – 250 000 invånare hamnade Lund som etta. Däremot har Lunds kommuns ställning som kulturell och kreativ nod påverkats av den rådande pandemin….

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver att kommunen täcker upp för lönebortfallet för gravida under pandemin

Gravida bedöms efter vecka 20 vara en riskgrupp. Därför förbjuds många att arbeta och ser därmed ett lönebortfall. Socialdemokraterna föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen att Lunds kommun ska införa en glappersättning.

Mellan vecka 20 och 35 bedöms gravida personer utgöra en riskgrupp för covid-19. När smittrisken ej kan minimeras eller medarbetaren kan omplaceras ska den då förbjudas att arbeta med stöd av arbetsmiljölagen. Den gravida personen har rätt till graviditetspenning från Försäkringskassan. Ersättningen utgör maximalt cirka 80 procent av lönen, vilket innebär att medarbetaren som fått…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot omsorgens stora överskott

Vård- och omsorgsnämnden förväntas gå med ett enormt överskott. Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot överskottet och menar att det bör användas i verksamheten.

I vård- och omsorgsnämndens senaste ekonomiska prognos för 2022 framgår det att vård- och omsorgsnämnden förväntas gå med ett överskott på över 92 miljoner kronor för 2021. Detta motsvarar cirka 200 nya undersköterskor. Socialdemokraterna menar att överskottet bör användas i verksamheten. Socialdemokraterna menar att det är direkt oansvarigt att mitt uppe i en pandemi låta…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Vi vill ge fler elever från Lunds kommun plats i kommunens gymnasieskolor

Samverkansavtalet Fritt sök för gymnasieskolorna i Skåne och delar av Blekinge skapar en utbredd undanträngningseffekt. I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna och FörNyaLund (FNL) i Lund ännu en gång att nuvarande avtal sägs upp för omförhandling.

I syfte att öka valfriheten och främja mångfalden tecknades 2009 samverkansavtalet Fritt sök mellan kommuner i Skåne och västra Blekinge. Effekterna av avtalet har inte i alla delar uppfyllts. I slutet av 2020 föreslog Socialdemokraterna och FörNyaLund att avtalet skulle sägas upp för omförhandling, utan att få gehör för detta i kommunstyrelsen. Inte heller har…

Läs mer
facebook Twitter Email