På gång Engagera dig Vår politik
Lina Olsson

Kultur- och fritidsnämnden kräver ökade resurser

Kultur- och fritidsnämnden ska tillskriva kommunfullmäktige om mer resurser för att stoppa nedskärningarna. Detta beslutades under torsdagen efter förslag från Socialdemokraterna.

Under torsdagen fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om sin internbudget och verksamhetsplan för 2021. Kritiken mot nedskärningarna i kultur- och fritidsverksamheterna blev under sammanträdet tydliga. Kultur- och fritidsnämnden ska spara in miljonbelopp även under 2021. Utöver besparingarna är till exempel Högevallsbadet fortfarande underfinansierat, vilket kommer påverka ekonomin ytterligare negativt. Detta till trots redovisades inte hur…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill att det byggs hissar på tågstationen på Klostergården

Socialdemokraterna föreslår att tekniska nämnden utreder förutsättningar för att skapa större tillgänglighet på den kommande tågstationen i Klostergården genom att det byggs hissar.

I en skrivelse till tekniska nämnden föreslår Socialdemokraterna att tekniska förvaltningen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna och kostnaderna för byggnation av hiss, med tillräcklig storlek för större utomhusrullstolar, på stationen på Klostergården. Så sent som i november tillskrev det kommunala funktionhinderrådets bygg- och trafikmiljögrupp kommunstyrelsens ledamöter om behovet av hiss på den kommande…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver mer pengar till skolan

Socialdemokraterna kräver mer pengar och konkreta mål om att minska barngruppernas storlek i förskolan och klasstorlekarna i grundskolan när barn- och skolnämnden den 19 januari ska besluta om sin budget.

Barn- och skolnämnden ska den 19 januari besluta om verksamhetsplan och internbudget för 2021. I kommunfullmäktige i november lyckades oppositionen sätta stopp för nya nedskärningarna i grundskolan och förskolan 2021. Socialdemokraterna menar dock att det inte räcker för att vända utvecklingen i skolan. De menar att det saknas åtminstone 55 miljoner kronor för att bryta…

Läs mer
Joakim Twete

Åtgärder krävs för att nå målet om att hela Lunds kommun ska utvecklas

I en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen kräver de socialdemokratiska föreningarna i Dalby, Södra Sandby, Genarp och Veberöd att kommunen genomför ett flertal åtgärder för att målet om att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas ska uppnås.

Kommunfullmäktige har beslutat om tydliga mål i översiktsplanerna 2010 och 2018 och ”Utbyggnads- och boendestrategin 2016”, som innebär att hela kommunen ska utvecklas. Tyvärr är vi långt från de mål som kommunfullmäktige har beslutat om beträffande bostadsbyggandet i östra Lundabygden. Med anledning av det skickar vi en skrivelse till kommunstyrelsen med förslag på åtgärder. Det…

Läs mer
Elfva Barrio

Erbjud extra undervisning för elever i gymnasiet och vuxenutbildning

Den långa tiden av distansundervisning har påverkat en del elever inom gymnasiet och vuxenutbildningen negativt. De rödgrönrosa partierna föreslår nu gemensamt att utbildningsnämnden tillsätter en särskild projektgrupp för att erbjuda extra undervisning under våren och sommaren för de elever som är i behov av det.

Under det senaste året har mycket av undervisningen på gymnasiet och vuxenutbildningen skett på distans på grund av den pågående coronapandemin. Enligt de rapporter som gjorts till utbildningsnämnden har detta hanterats på ett föredömligt vis. Trots detta har distansundervisningen inneburit negativa effekter för eleverna. Särskilt för de som haft låga meritvärden eller dåliga förutsättningar att…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Stärk lokaldemokratin och arbeta fram stadsdelsprogram

Arbeta fram stadsdelsprogram och stärk den lokala demokratiska medverkan i utvecklingen av Lunds olika stadsdelar, det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

Under en längre tid har Lunds kommun genomfört ett så kallat fokusarbete med fokus på tätorterna utanför stad. Ett arbete som har byggt på att genomföra ett utvecklingsarbete för respektive tätort tillsammans mellan kommunen och boende och näringsidkare i respektive ort. Detta arbeta har i de tätorter där arbetet utförts kommit fram till en rad…

Läs mer
Jens Ohlsson

Stör inte i vardagen – erbjud gratis mensskydd till barn och unga

Barn och unga ska erbjudas avgiftsfria mensskydd i skolan och i fritidsverksamheterna. Det föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.

Under hösten 2020 gick Skottland i bräschen och beslutade om gratis mensskydd för alla invånare. Detta för att underlätta bland annat en likvärdig skolgång och för att minska de hinder som menstruation kan innebära i vardagen. Även i Nya Zeeland har beslut fattats om att tillgängliggöra mensskydd genom att erbjuda det gratis på landets skolor….

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna föreslår ett samtyckesavtal med friskolorna om sekretessbelagda uppgifter

I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna att ett samtyckesavtal mellan friskolorna och kommunen träffas om sekretessbelagda uppgifter. Detta för att samtliga skolor ska kunna få den finansiering de har rätt till.

Under mandatperioden 2014-2018 infördes ett nytt resursfördelningssystem till grundskolorna och förskolorna i Lunds kommun. Den tidigare direkta skolpengen ersattes med två olika delar, ett grundbelopp som är samma för alla samt en del som fördelas bland annat utifrån socioekonomiska aspekter. Detta gäller för såväl de kommunala som de fristående skolorna. Enligt en dom i kammarrätten…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Stärk och utveckla handeln i hela Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att en handelspolicy tas fram för Lunds kommun. Det föreslår de i en motion till kommunfullmäktige. Ett flertal kommuner runtom i landet har tagit fram en kommunal handelspolicy för att tydliggöra och stärka handelns roll i kommunen. I en motion till Lunds kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att även Lunds kommun bör ta efter.   En…

Läs mer
Pixaby

Socialdemokraterna föreslår pandemistöd åt föreningslivet

Socialdemokraterna tycker att Lunds kommun ska avsätta 3,5 miljoner kronor i pandemistöd till föreningslivet. Detta föreslår de i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Under hösten avsatte kommunstyrelsen i bred enighet ett stöd till idrottsföreningarna på totalt 3,5 miljoner kronor. Efter detta har ytterligare ett stöd arbetats fram som kompensation för stora idrottsevenemang som ställts in, detta stöd var på totalt 2 miljoner kronor. Lunds kommun har fått kritik från föreningslivet att stödet riktats enbart till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna menar…

Läs mer
facebook Twitter Email