102 genomförda reformer för ett bättre Lund

Snart stängs böckerna för mandatperioden 2014-2018. Sedan Lunds kommun återigen fick ett styre lett av Socialdemokraterna 2014 har över 100 reformer genomförts för att utveckla och stärka Lunds kommun. Här listas 102 reformer som gjorts för att öka jämlikheten, stärka välfärden och skapa plats för fler att leva och verka i Lunds kommun.

1. Infört en klimatinvesteringsfond.

2. Infört ca 100 extratjänster i kommunens verksamhet för stärka möjligheten för fler att komma i arbete.

3. Infört en gemensam skolförvaltning med tillhörande nämnd för en mer likvärdig skola och förskola i hela kommunen.

4. Satsat på att stoppa psykisk ohälsa hos studenter genom samarbete med Fontänhuset.

5. Infört gröna obligationer.

6. Handlingsplan för nationella minoritetsgrupper.

7. Antagit ny strategi för ökad medborgardialog.

8. Räddat Allaktivitetshuset i Dalby.

9. Räddat medborgarhuset i Genarp.

10. Räddat Stenkrossen som kulturhus.

11. Räddat Folkparken och förverkligar Folkparkens byggnad till kulturhus.

12. Semesterväxlingsavtal för personal som ger möjlighet till ökad ledighet.

13. Beslut om rättighet med facklig närvaro i kommunala nämnder.

14. Avskaffat direkt skolpeng till förmån för nytt resursfördelningssystem i skolan efter barnens behov.

15. Minskat andelen tillfälliga skollokaler till förmån för ändamålsenliga och permanenta lokaler.

16. Satsning på mer gröna skolgårdar och grönare utemiljöer.

17. Fortbildningskonton för lärare.

18. Infört vita jobb-modellen för att säkerställa kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar.

19. Beslut om idétävling för att rusta upp Observatoriet.

20. Beslut om att ta emot Lunds första fristadsförfattare.

21. Förmånsscyklar för anställda.

22. Klimatpolitiskt råd med olika samhällsaktörer som ska utveckla Lunds klimatarbete.

23. Fotbollsakademi för skola i Södra Sandby.

24. Bygger Idalaskolan med tillhörande ny hall.

25. Byggt skateparken Söderlyckan.

26. Bygger nord-sydligt cykelstråk genom centrum.

27. Bygger om och rustar upp Bantorget.

28. Tagit tillbaka 2 äldreboenden i egen regi.

29. Succesivt tar bort delade turer för personalen.

30. Beslut om handlingsplan för jämställdhet enligt skånsk strategi.

31. Beslut om heltid som norm för personal istället för rätt till heltid.

32. Handlingsplan för jämställda löner samt beslut om lika lön för lika arbete.

33. Bygger spårvägen Lunds C – Brunnshög.

34. Avtal och handlingsplan för ökad studentsamverkan med Akademiska föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer AF, LUS, KK.

35. Bygger nytt ridhus på Ladugårdsmarken.

36. Idéburet offentligt partnerskap, IOP med HtiL och härbärge för utsatta EU-medborgare.

37. Idéburet offentligt partnerskap, IOP med Kompassen, ensamkommande får stanna under överklagandeprocessen.

38. Idéburet offentligt partnerskap, IOP med kvinnojouren.

39. Tagit över skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i egen regi.

40. Slopade reservationsavgifter på biblioteken för att möjliggöra fler att låna böcker.

41. Sänkta taxor på Högevall för att kunna möjliggöra för fler att bada.

42. Beslut om att Folkparkens park ska skyddas.

43. Förtätningsstrategi för hållbart byggande av bostäder.

44. Evenemangsstrategi för att stärka samordningen av evenemang i kommunen.

45. Räddat kvar Västers bibliotek.

46. Höjda löner för våra sjuksköterskor.

47. Hälso- sjukvårdsavtal med Region Skåne för bättre vård och omsorg.

48. Ökad kontinuitet och mer flexibla hemvårdsteam för våra äldre.

49. Bygger en 5e gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet.

50. Beslut om att hissa Pride-flaggan den 17/5.

51. Införande av nytt HR/IT-system som stärker samordningen av service för vår personal när det gäller lön, rehab, sjukfrånvaro med mera.

52. Utveckling av Lunds konsthall.

53. Idéburet offentligt partnerskap, IOP med Kompis Sverige, kompissystem för att välkomna nyanlända Lundabor.

54. Beslut om att läxhjälp ska erbjudas på alla skolor.

55. Införande av visselblåsare för kommunens anställda.

56. Utvecklat välfärdsteknologi inom vård- och omsorg.

57. Ökat andelen solceller på kommunala tak.

58. Beslut om att bli en MR-stad, mänsklig- rättighetsstad.

59. Nytt och stärkt förenings- bidragssystem för våra föreningar.

60. Införande av överenskommelse med idéburen sektor.

61. Ny handlingsplan mot våld i nära relationer.

62. Infört bostad först.

63. Ökat bostadsbyggande i hela kommunen.

64. Infört näringslivsråd för att stärka kommunens näringslivsarbete.

65. Ökat andelen bostäder till sociala ändamål och ny organisation för fördelning av sociala bostäder.

66. Ny lokalisering för Lund Tourist center och biljettbyrån på Lunds C.

67. Räddat kvar företagshälsovården i egen regi.

68. Ökat andelen förskolebibliotek.

69. Fler meröppna bibliotek.

70. Kulturskoleverksamhet för fler.

71. Gratis lovverksamheter för barn och unga.

72. Simskola för förskoleklassbarn.

73. Bättre skolresultat.

74. Utsedda till bäst uppkopplade staden i Europa under 400’ invånare 2018 av IDG/Financial Times.

75. Bästa cykelstad 2016. 2017.

76. Bevarat Borgareparken som park.

77. Bästa återvinningskommun 2017.

78. Bästa avfallskommun 2017.

79. Bäst på hållbar trafik (SHIFT-priset) 2016, 2017 och 2018.

80. Förnyat samarbetsavtal med Lunds universitet.

81. Bäst att bo för unga enligt Fokus 2017, 2018.

82. Finalplats bland årets superkommuner 2018.

83. Näst bästa klimatkommun enligt WWF 2018.

84. Beslut om att bygga ny hall vid arenaområdet fullt dedikerat till gymnastikens behov.

85. Beslut om att bygga nya hallar vid arenaområdet för skolans behov.

86. Stoppat privatisering av kommunens lokalvård.

87. Utvecklar Lunds C för att möjliggöra höghastighetståg.

88. Bygger Lunds första ungdomsbostäder i LKF.

89. Sagt nej till obligatoriskt skolval och ja till en jämlik skola för alla barn.

90. Stoppat ökat uttag från LKF.

91. Beslut om höjt bostadstillägg och förbehållsbelopp.

92. Bygger ny idrottshall vid Lerbäcksskolan.

93. Beslut om ny finanspolicy för att säkerställa att vi investerar i fossilfritt och förnyelsebar energi.

94. Bygger skola kombinerat med studentbostäder tillsammans med AF-bostäder, Sagoeken och Vegalyckan.

95. Beslut om ny skola och idrottshall i Dalby.

96. Haft rekordhög nyproduktion i LKF, LKF har aldrig byggt så mycket nytt som under 2016.

97. Lund invalt som medlemmar i den internationella organisationen för världens mest innovativa platser.

98. Infört fri frukt i för eleverna i förskoleklass och lågstadiet.

99. Ökat satsningen på Ideon för fler företag och fler jobb.

100. Ökat stödet till Medicon Village för fler företag och fler jobb.

101. Beslutat om detaljplan för Science Village Scandinavia för att utveckla Lund till världens bästa plats för materialutveckling.

102. Förhandlat fram nära 400 Mkr i statligt medfinansiering av spårväg.

facebook Twitter Email