Angående Lunds kommuns förvärv av bostadsrätter

Den 4 maj 2017 beslutade servicenämndens arbetsutskott att genomföra ett förvärv av tre stycken bostadsrätter för att klara av att möta de krav som ställs på Lunds kommun i enlighet med den så kallade bosättningslagen. Med anledning av detta vill vi ge en kort bakgrundsinformation om beslutet.

Bosättningslagen, eller lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning som är det egentliga namnet, innebär att kommunen är skyldiga att ordna boende för nyanlända som mottas i kommunen efter anvisning. Detta innebär att Lunds kommun är i behov av att hitta både lång- och kortsiktiga lösningar för att kunna ordna bostad åt de som anvisats till kommunen. Behovet för 2017 uppskattas till cirka 550 bostäder. Att anvisningsantalet nu är så högt beror delvis på att Lunds kommun under tidigare mandatperioder inte fullt ut tagit sitt ansvar vad gäller mottagandet av nyanlända, vilket gör att Lunds kommun nu åläggs en större andel av antalet anvisade.

Företaget BoKlok Housing AB avser att bygga bostadsrätter i Veberöd med preliminär inflytt hösten 2018. Inför försäljningsstart har företaget erbjudit kommunen att förvärva tre stycken lägenheter (två 4:or och en 3:a) till listpris, vilket innebär en totalsumma på 4 055 000 kronor. Konceptet BoKlok har utvecklats av Skanska och Ikea och har som syfte att till ett lågt pris erbjuda hållbara bostäder med god kvalitet, design och funktion. Det aktuella området är BoKlok Annelund i Veberöd. Detta är en kostnad som ryms inom den investeringsram som finns i dagsläget, vilket innebär att det inte påverkar övriga investeringar som ska genomföras.

Kommunen kommer att teckna tidsbegränsade hyreskontrakt med hyresgästerna, som själva ska betala sin hyra. Månadsavgiften kommer (exkl. hushållsel, bredband och TV) kommer att bli 4110 kronor respektive 4878 kronor.
Beslutet som servicenämndens arbetsutskott har fattat baseras på en beställning av socialnämndens myndighetsutskott (som gjordes den 2 maj 2017), i den beställningen uttrycktes ett behov av att förvärva tre stycken lägenheter.

Denna typ av förvärv av bostadsrätter är ovanliga i Lunds kommun, de senaste förvärven gjordes under det förra alliansstyret. Detta är ett av flera verktyg som kommunen har för att hantera den lagstadgade anvisningen av nyanlända och används endast i undantagsfall. När behov inte längre finns för kommunen att behålla de tre lägenheterna har kommunen möjlighet att sälja dem, men de kan också komma att användas för att möta andra behov av boende som socialnämnden har för andra målgrupper.

För mer information och kommentarer var vänlig kontakta socialnämndens ordförande Peter Fransson via peter.fransson@lund.se eller servicenämndens vice ordförande Klara Strandberg via klara.strandberg@lund.se.

facebook Twitter Email