Sebastian Jaktling

Anlägg temalekplatser i Lunds kommun

Malmö stad har under flera år anlagt så kallade temalekplatser som varit mycket uppskattade. Lekplatser som lockar besökare såväl från den egna staden som från hela Skåne. Nu vill Socialdemokraterna att Lunds kommun tar efter och anlägger temalekplatser runt om i kommunen.

Lek, fysisk aktivitet och utevistelse är viktiga aktiviteter för barns fysiska utveckling. Men det bidrar dessutom i hög grad till att stimulera till kreativitet, mental utveckling och socialt samspel med andra. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och förmåga till samspel med andra. Leken bidrar också till barns förmåga att förstå verkligheten och bearbeta händelser som de upplevt. Detta vill Socialdemokraterna främja och föreslår i en motion att Lunds kommun anlägger så kallade temalekplatser.

Som förebild i ett långsiktigt och målmedvetet arbete med detta lyfter de bland annat fram Malmö stad. Malmö har långsiktigt och konsekvent utvecklat och prioriterat lekytor för barn. Inte minst har de, förutom att anlägga mer vanliga lekplatser, under en längre tid satsat på temalekplatser och idag finns det drygt tjugo stycken i Malmö. Varje temalekplats är unik till sin karaktär och utformat med höga ambitioner och mycket stora lekvärden. Satsningarna har inneburit ett stort lyft för omgivningarna och bidragit med attraktivitet. Temalekplatserna är tydligt etablerade som besöksmål för malmöbor, men också för personer långt utanför kommunen.

— Vi ser vilket lyft temalekplatserna varit för Malmö. När det finns ett bra arbete i en grannkommun bör vi inte vara rädda för att ta efter. Vi vill att Lunds kommun på sikt anlägger temalekplatser i alla stadsdelar, men också i respektive ort i de östra kommundelarna. Det skulle vara bra för att stärka barnens möjligheter till aktivitet, stärka de boende i områdena men också bidra till vår kommun som besöksmål, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna menar att en lämplig ambitionsnivå är att anlägga en ny temalekplats om året. Med utgångspunkt från Malmös erfarenheter kan kostnaderna per investering bedömas till ca 6-10 miljoner kronor. Det motsvarar en ambitionsnivå i paritet med lekplatsen i Stadsparken, den som nu byggs i Tunaparken och den planerade lekplatsen på S:t Hans. Därför tycker Socialdemokraterna att detta behöver arbetas in i kommunens investeringsplan.

— Vi vill göra Lunds kommun mer attraktivt både för boende och besökare. Med en ambitiös satsning på temalekplatser gör vi satsningar som i huvudsak gynnar barn och unga, men som kommer vara omtyckta av många fler än så, säger Lena Fällström (S), gruppledare för Socialdemokraterna i tekniska nämnden.

Läs motionen här.

facebook Twitter Email