Pixaby

Bokbilen dröjer till hösten 2022 – Socialdemokraterna kräver att åtgärder sätts in för att bibehålla servicen

I november 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden enhälligt att ersätta den gamla bokbussen med en ny, flexiblare och mer miljövänlig bokbil. Nu står det dock klart att den nya bokbilen är på plats först hösten 2022. Det får Socialdemokraterna att kräva tillfälliga åtgärder för att bibehålla en hög biblioteksservice.

Som en del av internbudgetbeslutet för 2020 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ersätta den gamla bokbussen med en ny flexiblare och mer miljövänlig bokbil. Ett beslut som alla partier i nämnden stöttade. Att det skulle uppstå ett glapp mellan att bokbussen slutar rulla på kommunens gator och att den nya bokbilen kom på plats stod klart tidigt. Men när upphandlingen nu är färdig står det klart att den kommer på plats först hösten 2022.

Att lundaborna som varit beroende av bokbussens service ska stå utan biblioteksservice under så lång tid får Socialdemokraterna att reagera. Redan tidigare har Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, lyft att tillfälliga åtgärder behöver sättas in för att möta efterfrågan hos de som tidigare använt bokbussen.

— Bokbussen var innan den försvann Lunds näst största bibliotek. Att servicen, om än tillfälligt, har tagits bort påverkar många personer negativt. Till exempel har hela Östra Torn blivit helt utan biblioteksservice, här har bokbussen varit extremt viktigt. Det är helt orimligt om Lunds kommun inte erbjuder någon form av tillfälliga åtgärder för att möta efterfrågan, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

För att få svar på om och så fall vilka åtgärder som kommer sättas in har Sebastian Jaktling idag lämnat in en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Christian Gehrmann (FNL). I den nämner också Jaktling förslag på åtgärder som skulle vara möjliga, till exempel att ordna med i form av så kallade popup-bibliotek i de kommundelar som påverkats mest.

— Att åtgärder behövs är uppenbart, men exakt hur det löses hoppas jag vi kan ha en konstruktiv dialog kring. Jag är säker på att viljan hos boende på till exempel Östra Torn är stor att också vara med och hitta bra lösningar, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Läs interpellationen här.

facebook Twitter Email