Joakim Twete

Det är dags att gå från ord till handling med det arbete som kom fram genom Fokus Genarp

Under onsdagen har tekniska nämnden möte i Genarp. Utvecklingsarbetet i de östra tätorterna var prioriterade frågor för det rödgröna styret under förra mandatperioden, men har avstannat med det nya borgerliga styret. Inför mötet går Socialdemokraterna och Miljöpartiet ut med tre förslag för att få fart på utvecklingsarbetet i Genarp igen.

Under förra mandatperioden tog Socialdemokraterna och Miljöpartiet initiativ till olika utvecklingsprojekt i de östra kommundelarna. Syftet var att förbättra möjligheterna att bo och leva i kommunens tätorter utanför staden Lund. I Genarp startade arbetet på ett öppet möte i februari 2017 där 180 engagerade Genarpsbor deltog. Flera arbetsgrupper bildades och förslagen utmynnade i slutrapporten Fokus Genarp som blev klar i augusti 2018. Vi noterar att den styrande kvintetten inte har gjort något för att förverkliga förslagen i Fokus Genarp.

Sedan det borgerliga minoritetsstyret tog över efter det tidigare rödgröna styret har arbetet i många hänseenden stannat av. Därför presenterar Socialdemokraterna och Miljöpartiet, inför att tekniska nämnden sammanträder i Genarp under onsdagskvällen, tre gemensamma förslag för att få fart på utvecklingsarbetet i Genarp. De tre förslagen handlar om pendlarparkering och kollektivtrafik, centrumutveckling och nya bostäder samt cykelvägar och trafiksäkerhet.

Pendlarparkering och kollektivtrafik

Nuvarande kollektivtrafikförutsättningar i Genarp begränsar den övergång från bil- till busspendling som behövs av klimatskäl. Genarps socialdemokratiska förening har gjort en skrivelse där det föreslås att det anläggs pendlarparkering i anslutning till bussarna. Detta initiativ kommer med stor sannolikhet att få bifall på Tekniska nämndens sammanträde. Tjänsteskrivelsen som ger underlag för beslut visar hur frågan kan lösas smidigt via samarbete med LKF. Men utbudet av busstrafik måste öka för att fler ska byta pendlingsvanor. I Region Skåne är sparkraven överordnade klimatkraven. Men allt fler medborgare vill minska sitt klimatavtryck och detta bör mötas med mer kollektivtrafik i stället för indragna bussturer. Fler pendlarparkeringar i Genarp och ett tätare bussutbud kan i samarbete med byalaget och andra påverkansgrupper leda till en ökning av bussresandet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kräver att kommunledningen blir mer offensiv i diskussionerna med Skånetrafiken och föra en diskussion om hur man med gemensamma ansträngningar kan öka busstrafikutbudet och -resandet.

Centrumutveckling och nya bostäder

I staden Lund är det byggboom. Spårvagnsanläggningen och flera andra faktorer gör att byggandet nu är uppe på samma nivåer som på 1970-talet. Men trots konstruktiva förslag på centrumförnyelse från Genarpsbor och ett dokumenterat behov av flerbostadshus händer det väldigt lite i Genarp. Med en aktiv marknadsföring av den kommundel som har närmast till naturområden med hög kvalitet tas inga initiativ till byggherredialoger eller andra initiativ för att möjliggöra det som utlovats i valrörelsen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår att kommunen ska bjuda in till ytterligare en byggherredialog för att gå från ord till handling.

Cykelvägar och trafiksäkerhet

Föräldrar i Genarp vill i likhet med andra föräldrar att deras barn ska kunna cykla säkert. Trafiksituationen lämnar dock mycket att önska. Flera Lundaförslag med förslag på bättre cykelvägar till och från Genarp har lämnats in. Givetvis kan inte ett fullödigt cykelvägsnät förverkligas med en gång, men det finns flera välunderbyggda önskemål som skulle kunna genomföras i närtid. Vägvisning som minskar genomfart med timmerbilar och andra stora lastbilar är ett exempel. Förslag till trafiksäkerhetsinvesteringar inom ramen för kommunens årliga äskande om medfinansiering från Trafikverket ett annat. Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ett förslag på förändringar i gatumiljön som kan minska olycksrisken för oskyddade trafikanter i Genarp samt bjuder in Trafikverket till en offentlig diskussion om hur önskemålen om en säker cykling kan tillgodoses.

facebook Twitter Email