Lina Olsson

Det är politikens ansvar att åtgärda utbildningsskulden till följd av pandemin

Till följd av pandemin och fjärrundervisningen riskerar var tionde elev i årskurs 3 på gymnasiet att inte ta examen. Socialdemokraterna understryker att det är politikens ansvar att skapa förutsättningar för att åtgärda utbildningsskulden.

Efter ett år av pandemi där elever har växlat mellan fjärr- och närundervisning är utvecklingen för elevers kunskapsinhämtning mycket oroväckande. Utbildningsförvaltningen har efter ett initiativ från Socialdemokraterna genomfört en kartläggning av behovet av extra insatser på grund av pandemin. Av kartläggningen framgår att cirka 1 100 gymnasieelever av totalt 6 800 riskerar att inte nå kunskapsmålen. För elever i årskurs 3 riskerar hela 10 procent att inte kunna ta examen om distansundervisningen fortsätter på samma sätt som idag hela terminen ut.

Skolorna har redan infört särskilda åtgärder, såsom lovskola, extra undervisning och anställning av ytterligare personal som kuratorer och elevassistenter. Nu förbereder man sig bland annat för en förlängning av läsåret, möjlighet att gå om kurser nästa läsår, hyra in mer lokaler och anställa mer personal. Socialdemokraterna välkomnar dessa insatser. Däremot ser de med stor oro på att rektorer och andra ekonomiansvariga känner sig begränsade av den alltför snäva budgetram som de blivit tilldelade av kommunfullmäktige.  Socialdemokraterna tillsammans med övriga rödgrönrosa partier menar att politiken måste ta ett gemensamt ansvar och se till att utbildningsnämnden får de budgetförstärkningar som krävs från kommunstyrelsen för att klara uppgiften. Samtidigt måste utbildningsnämnden skicka en tydlig signal till skolorna och utbildningsförvaltningen att politiken klarar att få fram de resurser som krävs så att arbetet med att hantera utbildningsskulden kan ske i den omfattning och med den ambition som krävs för att lösa uppgiften.

Därför ville Socialdemokraterna, tillsammans med övriga partier i oppositionen förutom Sverigedemokraterna, att de åtgärder som vidtas på skolorna inte ska behöva ske i samråd med utbildningsnämnden när de innebär stora kostnader. De understryker att läget är akut och att det därför är både rimligt och viktigt att skapa förutsättningar för en snabb och tydlig process.

— Vi kommer ju månadsvis att få rapport om coronakostnaderna. Det finns ingen anledning att lägga en hämsko på verksamheten. Jag förstår inte borgerlighetens oginhet. Särskilt inte när staten i slutändan täcker upp kostnaderna. Det primära är att få alla elever genom gymnasiet utan allvarliga skadeverkningar på grund av pandemin, säger Stig Svensson (S), gruppledare i utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email