Sebastian Jaktling

En budget för ett bättre och mer hållbart Lund

Under två dagar debatterades budgeten för Lunds kommun 2018 och planeringsförutsättningar för åren 2018-2020. Den budget som vi socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet presenterade vann gehör till 99,9 % i kommunfullmäktige.

Lund är Sveriges ledande kunskapskommun och har unikt goda förutsättningar. Dessa förutsättningar ska vi på allvar ta till vara på och göra en redan bra kommun ännu bättre. Vårt gemensamma mål är att skapa ett framtidens Lund som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Ett Lund med riktigt bra förskola, skola och äldreomsorg, rikt på framtidens nya jobb och som är öppet och välkomnar såväl nutida som framtida medborgare och besökare till vår kommun.

Men Lund står inför en ekonomisk utmaning. De ekonomiska analyserna visar tydligt att kostnaderna för att bedriva verksamhet ökar mer än vad de intäkter som skatteunderlaget genererar. I det läget kan det krävas både högre effektivitet och stärkta intäkter till kommunen. Men i Lunds kommun saknas det i nuläget ett parlamentariskt stöd för en mindre höjning av kommunalskatten. För att skapa förutsättningar för Lund att fortsätta utvecklas till en hållbar kommun presenterade därför vi socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet ett budgetförslag som tar sin utgångspunkt i att både utveckla kvaliteten i kommunens service och samtidigt skapa en hållbar och ansvarsfull ekonomi, med oförändrad kommunalskatt. Vår gemensamma budget skapar förutsättningar för att värna den kommunala servicen och välfärden, samtidigt som vi hanterar och möter de ekonomiska utmaningarna som kommunen står inför. Och vår budget sätter skola, vård, omsorg och ett aktivt miljöarbete i fokus.

Detta var också denna budget som till 99,9 % blev fullmäktiges beslut. Det är dessutom en budget som under hela den kommande tre årsperioden (2018-2020) visar på positivt ekonomiskt resultat, vilket sällan varit fallet i Lunds kommun. Detta görs samtidigt som vi säger nej till de borgerliga partiernas kortsiktiga och extremt stora vinstuttag ur LKF, det kommunala parkeringsbolaget LKP och energibolaget Kraftringen. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslog också att kommunen skulle införa längre arbetstid i omsorgen, utan höjd lön, men även detta satte vi stopp för. Samma trojka av partier förslog också att kommunen skulle spara pengar genom att skära ner i förskolan för barn till föräldralediga, även detta lyckades vi avvärja.

Vad innehåller budgeten?

Detta är en budget som skapar förutsättningar för ett starkt kunskapssamhälle även i framtiden. Det är en budget som skapar förutsättningar för en värdigare kommunal omsorg och det är en budget som möjliggör en hållbar samhällsutveckling. Nedan finns ett axplock vad det innebär i praktiken.

I denna budget så tillför vi över 110 miljoner konor mer till förskola, grundskola och gymnasium. I budgeten finns riktade satsningar på kompetensutveckling för alla lärare, vi stärker alltså lärarna för att skapa en mer jämlik och likvärdig skola. Behovet av en ny, femte, gymnasieskola är stort. I budgeten finns det utrymme för att äntligen bygga denna. Vi har också skapat förutsättningar för att fortsätta regeringens satsning på ”Rätt till Komvux”.

Genom denna budget så tillför vi också mer än 90 miljoner till en bättre omsorg, samt ytterligare resurser för att bygga fler särskilda boende (det som vi till vardags kallar för äldreboende) i Lunds kommun. Det är också en budget som fullt ut finansierar en bättre och mer ambitiös färdtjänst.

Det är också en budget som fortsätter att möjliggöra att det byggs fler bostäder i hela Lunds kommun. Vi kommer kunna fortsätta bygga i den rekordhöga takt som vi hållit sedan vi och Miljöpartiet tog över styret i Lunds kommun. Men det gör också att vi kan fortsätta de satsningar som vi gjort vad gäller gång, cykel och kollektivtrafik.

Budgeten innebär också goda förutsättningar för ett gott näringslivsklimat och förutsättningar för nya jobb. Det gäller flera sektorer och branscher, inte minst innovativa företag med betydende insatser inom forskning och utveckling.

Dessvärre så tvingade de borgerliga partierna med aktiv hjälp av SD igenom en så kallad musikskolecheck. Detta trots att det inte finns någon färdig utredning om hur detta ska genomföras och utan de stora ekonomiska resurser som krävs. Detta beslut äventyrar den sverigeledande kulturskolan som vi har i Lunds kommun. Privatiseringsivern som finns inom den samlade borgerligheten är stor och det placerar tydligt var SD hör hemma i blockpolitiken.

Vad händer nu?

Nu fortsätter nästa steg i budgetarbetet. De beslut som kommunfullmäktige har fattat är de ekonomiska ramförutsättningarna för respektive kommunal nämnd och styrelse. Detta innebär att direkt efter sommaren kommer arbetet med varje nämndes internbudget att starta ute i verksamheten. Här kommer det göras prioriteringar om hur pengarna som tilldelats av kommunfullmäktige ska användas i verksamheterna. Det finns alltså stor anledning att fortsätta att följa budgetarbetet även efter sommaren.

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande
Elin Gustafsson (S), kommunalråd

facebook Twitter Email