Lina Olsson

Föreningarna måste få större tillgång till kommunens idrottshallar

Socialdemokraterna vill öka rationaliteten i skolornas nyttjande av idrottshallarna och på vis skapa fler halltider för föreningslivet. Det presenterar dem i en motion till kommunfullmäktige idag.

Tillgången på tider i kommunens idrottshallar matchar inte föreningslivets efterfrågan. Socialdemokraterna menar att det finns såväl långsiktiga som kortsiktiga lösningar på problemet. I en motion i kommunfullmäktige föreslår dem att kultur- och fritidsnämnden ska ges ett samlat ansvar för fördelning av alla halltider, istället för som det är idag där det är såväl grundskolor, som gymnasieskolor och kultur- och fritidsnämnden som har ansvar. Detta genom att det är kultur- och fritidsnämnden som är förstahands hyresgäst hos servicenämnden för samtliga idrottslokaler. Förändringen skulle, enligt socialdemokraterna, öka tillgängligheten i till idrottshallarna, skapa ett mer rationellt lokalutnyttjande för skolan och skapa en mer rättvis fördelning av halltider till föreningslivet.

– Detta är en relativt enkel förändring som skapar flera olika nyttor. Den största vinsten blir för de idrottsutövande lundaborna som kommer ges större tillgång till våra idrottshallar. Om kultur- och fritidsnämnden ges hela ansvaret för fördelning av halltider blir det dessutom tydligare för föreningarna vem man kontaktar då en kommunal funktion kan ta ett helhetsgrepp kring fördelningen av tider. På så vis blir systemet också rättvisare, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna föreslår också att ett särskilt uppdrag gest till kultur- och fritidsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden så att skolorna även i framtiden får de halltider som krävs för att de ska kunna bedriva sin undervisning. Men att lämna systemet att skolorna idag delvis blockhyr idrottshallar dagtid och i vissa fall har egna idrottshallar menar Socialdemokraterna kommer innebära ekonomiska vinster för skolan.

– Ofta lyfts skolans höga lokalkostnader fram som en utmaning. Om vår föreslagna förändringar genomförs skulle rationaliteten i lokalutnyttjandet öka och skolan skulle bara betala för lokalerna när den används av skolan. Då kan vi lägga pengarna på till exempel resurspersonal, lärare eller skolmaterial istället för tomma idrottshallar, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email