Elfva Barrio

Gärna Kulturhuvudstad 2029 – men först rejäla satsningar på kultur

Delar av Lunds borgerliga styre föreslår att Lund ska ansöka om att bli Europas Kulturhuvudstad 2029. Socialdemokraterna är positiva, men ställer tydliga villkor för att gå vidare med det arbetet. Inte minst menar de att det inte får bli ett ettårigt politiskt skrytprojekt utan måste innebära ett permanent lyft av kulturlivet och att de borgerliga nedskärningarna inom kulturområdet upphör.

Delar av det borgerliga minoritetsstyret i Lunds kommun har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att Lund senast 2022 ska lämna in en ansökan om att bli Europas Kulturhuvudstad 2029. Senaste tillfället det var en svensk kommuns tur att vara Kulturhuvudstad i Europa var 2014. Vid det tillfället var det Umeå som utsågs av den internationella juryn. Lund hamnade på andra plats i juryns bedömning av de svenska kandidaterna.

— Lund är en kommun med ett rikt kulturliv, men som har goda möjligheter att bli ännu bättre. Vi socialdemokrater ställer oss alltid positiva till satsningar på kultur och kulturlivet. Men vi accepterar inte ett renodlat politiskt skrytprojekt, utan villkorar vårt stöd för ansökan med att det bland annat utgår från en folklig förankring, demokratisk insyn, ett permanent kulturlyft och att det kommer hela kommunen till del, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Erfarenheterna från Lunds tidigare kulturhuvudstadsansökan är blandade. Det innebar till viss del ett lyft av kulturverksamheten i Lund, men efter ett fåtal år så genomfördes åter stora nedskärningar i kultur- och fritidsnämndens budget vilket resulterade i att det idag finns få bestående resultat av arbetet som gjordes. Dessutom drevs projektet med bristande folklig förankring  och utan förmåga att stärka kulturen i hela kommunen. Dessa erfarenheter anser Socialdemokraterna måste tas med i arbetet och de kräver att de misstagen inte återupprepas.

— En satsning på Lund som Kulturhuvudstad förutsätter från vår sida att det borgerliga styret upphör med sina nedskärningar inom kulturområdet och istället är beredda att göra satsningar, utan att det innebär nedskärningar i skolan och omsorgen. Lund har goda förutsättningar att lyckas bli en riktigt bra Kulturhuvudstad och skapa ett bestående lyft för kulturlivet i hela kommunen, men det kräver samarbete och långsiktighet, säger Sebastian Jaktlig (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna i Lund är positiva till satsningar på kultur, idrott och fritid och har återkommande presenterat förslag till nya satsningar och en stärkt budget för dessa frågor, men i de flesta fall har deras förslag stoppats. Socialdemokraterna i Lund välkomnar initiativet om Lund som Kulturhuvudstad 2019, men ställer också tydliga villkor för sitt stöd för arbetet:

— Arbetet måste bygga på öppenhet, transparens och ett genuint engagemang från medborgarna. Möjligheterna till att bidra, påverka och att få insyn i arbetet från allmänheten måste garanteras redan från början.

— Kulturhuvudstadsprojektet får inte bli ett politiskt skrytprojekt, ska inte präglas av prestige och ett ovanifrånperspektiv och det får inte ske till priset av nedskärningar inom skola och omsorg.

— Processen måste innebära ett varaktigt och väsentligt lyft av kulturverksamheten i Lund och får inte enbart resultera ett ettårigt jippo.

— De ekonomiska förutsättningarna för kulturverksamheterna måste stärkas snarast och nivåhöjningen måste bli långsiktigt. Den absoluta målsättningen måste vara att skapa ett bestående lyft av kulturutbud, kulturverksamhet och kulturens förutsättningar i hela kommunen.

— Företrädare för kulturlivet, föreningar, universitetet och näringslivet måste från början bjudas in till att vara med att utforma ansökan och vara representerade i ledningen av arbetet under hela processen, tillsammans med kommunen.

— Initiativet måste resultera i ett kulturlyft i hela kommunen, även i tätorterna utanför staden och inte enbart i staden. Växelverkan och samverkan mellan ”stad och land” måste vara en del av arbetet.

— Tidigare kulturhuvudstäders erfarenheter, positiva så väl som negativa, samt betydande framgångsfaktorer måsta tidigt tas till vara i arbetet, tillsammans med erfarenheter och slutsatser från Lund ansökan inför ansökan avseende 2014.

— Samtliga partier i Lunds kommunfullmäktige ska löpande ges insyn i arbetet och företrädare för såväl styret som opposition ges möjlighet att medverka i ledningen av projektet.

facebook Twitter Email