Martina Huber/Socialdemokraterna

Ge näringslivet goda förutsättningar att växa och utvecklas

Förra mandatperioden, under Socialdemokraternas styre, arbetades en ny översiktsplan fram, där en av de viktigaste delarna är möjligheten till 250 hektar nya verksamhetsområden. Socialdemokraterna föreslår i en skrivelse till byggnadsnämnden och till tekniska nämnden att Lunds kommun ska ge Lunds näringsliv rätt förutsättningar för att växa och utvecklas.

Lunds kommun erbjuder goda förutsättningar till forsknings- och utvecklingsföretag att etablera sig. Inte minst ser vi detta inom Ideon, Medicon Village, Science Village Scandinavia och övriga Brunnshög. Dock har andra delar av näringslivet inte samma möjligheter till etablering i kommunen då tillgången på verksamhetsmark i stor utsträckning saknas. En av de viktigaste delarna i den översiktsplan som arbetades fram under den föregående mandatperioden (ÖP 2018) är möjligheten till 250 hektar nya verksamhetsområden. Nu menar Socialdemokraterna att det är hög tid att påbörja verkställandet av ÖP 2018 för att erbjuda bättre möjligheter för Lunds näringsliv att växa och utvecklas.

– Lunds kommun är bra på att skapa goda förutsättningar för näringslivet, vilket är tydligt när vi ser till etableringen av forsknings- och utvecklingsföretag. Dock menar vi att det är viktigt att vi även underlättar för andra delar av näringslivet att växa i hela kommunen. Det är dags att vi nu förvärvar mark för verksamhetsområden utifrån översiktsplanen 2018. Vi socialdemokrater vill att näringslivet ska ges goda förutsättningar att växa och utvecklas, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Ytterligare en viktig aspekt är att de befintliga verksamhetsområdena nyttjas på ett bättre sätt. Därför menar Socialdemokraterna att det är av stor vikt att näringslivet erbjuds möjlighet till förtätning i större utsträckning.

– Kommunen behöver öppna nya verksamhetsområden men också arbeta med förtätningar av befintliga sådana. Det är viktigt att vi nyttjar den mark vi har på bästa möjliga sätt. Därför vill vi socialdemokrater att ett program för att förtäta befintliga verksamhetsområden tas fram. Dock är detta ett komplement till framtagandet av nya verksamhetsområden. För att ge tillräckligt stort utrymme för större företagsetableringar vill vi socialdemokrater att kommunen senast 2022 öppnar minst 50 hektar nya verksamhetsområden, säger Lena Fällström (S), gruppledare i tekniska nämnden.

facebook Twitter Email