Michal Jarmoluk/Pixaby

Gör tänderna till en del av kroppen

Regeringens tandvårdsutredare har nyligen lagt ett förslag om hur en mer jämlik tandhälsa ska uppnås. Många av de förslag som presenteras är ett steg i rätt riktning. Bland annat slår utredningen fast att tandhälsa är en klassfråga. De förslag som presenteras räcker dock inte för att det ska sluta vara så. Vi vet också att inkomstskillnader ökar skillnader i tandhälsa. Och att många avstår från den tandvård de behöver på grund av ekonomiska skäl. Barn och ungas tandhälsa påverkas också av klasstillhörighet. Tandhälsan går i arv. Ju sämre tänder hos föräldrarna på grund av till exempel låg inkomst eller social utsatthet, desto högre är sannolikheten för karies hos barnen, trots att barn har tillgång till avgiftsfri tandvård. Det här mönstret måste brytas och det kan göras genom att vuxna får en bättre tandvårdsförsäkring.

Dåliga tänder orsakar inte bara problem i munnen utan har även visat sig ha samband med ökad förekomst av hjärtkärlsjukdomar. Dessutom finns en social aspekt. När tandhälsan är ojämlikt fördelad blir den en klassmarkör

I välfärdslandet Sverige ska ingen behöva dölja sitt leende på grund av dåliga tänder. Ingen ska heller behöva avstå från förebyggande eller nödvändig tandvård av ekonomiska skäl. Tänderna är en del av kroppen och en god munhälsa är en förutsättning för välbefinnande.

För att tandvård ska sluta vara en klassfråga krävs en reform som innebär att tandvård blir en del i den allmänna sjukförsäkringen. Tandvård måste jämställas med övrig sjukvård. Så att även munnen och tänderna innefattas av att vård ges efter behov. Reformen beräknas kosta omkring sex eller sju miljarder för hela riket. Det är nästan på kronan vad slopandet av värnskatten kostat.

Socialdemokraterna i Lund kräver:

Gör tänderna till en del av kroppen

Gör tandvård till en del i den allmänna sjukförsäkringen

Jämställ tandvård med övrig sjukvård

Uttalande från Socialdemokraterna i Lunds årsmöte den 27 mars 2021

facebook Twitter Email