Kennet Ruona

Kommunens årsredovisning klubbad

Igår debatterades Lunds kommuns årsredovisning för 2017 i kommunfullmäktige. Såhär sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) 2017.

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Så lyder inledningen på den vision för Lunds kommun som kommunfullmäktige beslutade om under förra året. Den fångar vår historia, men sätter också tonen för kommunens framtida arbete. Till vår vision har vi kopplat tre stycken förhållningssätt; lyssna, lära och leda. Dessa förhållningssätt utgör riktlinjer och en tydlig deklaration för hur vi ska utföra vårt arbete. Vi ska vara en organisation som lyssnar på varandra och vår omvärld, vi ska lära oss av de som kan mer och vi ska ta på oss ledartröjan i för Lunds kommun viktiga och avgörande frågor.

Fokus på en stärkt och mer jämlik skola

Lunds kommun ska ha en skola och förskola av högsta kvalitet som erbjuder en jämlik och likvärdig utbildning då skolan är grunden till människors möjlighet att förverkliga sina drömmar. Därför säkerställde vi att, för första gången på över 10 år, skolorna i Lunds kommun fick full uppräkning för sina kostnader. Vi började dessutom fördela resurserna inom skolan utefter de faktiska behoven som finns.

Detta är viktiga steg för att den utbildning som vi erbjuder ska vara likvärdig och mer jämlik. Alla barn förtjänar en skolgång med studiero och trygghet, där man kan mötas utifrån sina förutsättningar. Därför är det viktigt att vi nu vänt den negativa skolutvecklingen och återigen är i topp i landet. En tydlig bekräftelse på det är att Lärarförbundet 2017 utsåg Lunds kommun till Sveriges tionde bästa skolkommun vilket också är det bästa resultatet bland större städer. Vi ser även en positiv utveckling för de resultat som eleverna presterar. Vi ser en uppgång för meritvärdena i grundskolan och för betygsresultaten i gymnasieskolan. Vår tydliga ambition är att stärka resultaten ytterligare.

Vi tog under 2017 också viktiga beslut för att ytterligare öka jämlikheten i skolan. Vi lade under hösten grunden för en ny och samlad barn- och skolnämnd. Från och med 2018 samlar vi alla frågor om grundskola och förskola i en och samma organisation. Detta gör att vi på riktigt kan säkerställa en likvärdig skola oavsett om du går i skolan i Veberöd, Stångby eller Klostergården.

2017 togs också ett både efterlängtat och välbehövligt beslut om att bygga en femte kommunal gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet. Vi har länge sett ett behov av att skapa fler gymnasieplatser i Lund eftersom att söktrycket på våra kommunala gymnasieskolor fortsätter att öka. Därför möter vi nu det behovet och bygger en gymnasieskola som kommer att ha plats för närmare 2 500 gymnasieelever.

En stärkt infrastruktur

2017 undertecknades avtalet mellan Sverigeförhandlingen och Lunds kommun. Avtalet stärker Lund som Sveriges centrum för kunskap och innovation och Lund säkras som stationsort i det kommande nationella höghastighetstågssystemet med restider under två och en halv timmar mellan Stockholm och Lund. Genom spårvägen knyts Brunnshög, med MAX IV och ESS, ihop med stadskärnan och vidare med övriga landet och internationellt. Detta kommer att ytterligare stärka Lunds, Skånes och Sveriges utveckling. Denna första del av Sverigeförhandlingen möjliggör, förutom spårväg, en historisk satsning på cykeltrafik och ett väsentligt ökat bostadsbyggande.

Spårvägsbygget kom under 2017 igång på riktigt. En av förutsättningarna för att Brunnshög ska nå sin fulla potential är att det finns en riktigt bra koppling mellan den nya stadsdelen och staden i övrigt. Men spårvägen är även viktig för staden i övrigt eftersom det planeras förtätningar på sjukhusområdet, vid LTH och Ideon. Här kommer det att skapas många nya arbetstillfällen som kommer att vara viktiga inte bara för Lund utan för hela regionen.

Vi ser hur vårt övriga arbete med transporter och infrastruktur fortsätter att göra det bättre för Lund och för Lundaborna. 2017 mottog vi återigen det nationella SHIFT-priset som bästa kommun att ställa om trafikstrukturen i hållbar riktning. Och vi ser hur bilresandet fortsätter att minska och bussresandet fortsätter att öka. Lund blev även återigen utsett till årets cykelkommun och vi fortsätter ta steg mot att bli en ännu bättre på cykelplanering. 2017 byggdes 36 000 kvadratmeter cykelbana och en del av detta var att andra etappen av det nordsydliga cykelstråket genom stadskärnan är genomfört.

Lund växer – mycket

Befolkning ökade 2017 med 2 732 nya lundabor. Detta innebär en ökning med 2,3 procent, vilket är ett tydlig tecken på att Lund är en mycket attraktiv kommun att bosätta sig i. Det är den största ökning under ett enskilt år så långt tillbaka som statistiken sträcker sig. Vi ökar på flera fronter. Allt fler barn föds samtidigt som fler flyttar till Lund än från Lund. Oavsett om man betraktar in- och utflyttning från och till Skånska kommuner, landet i övrigt eller utomlands så är inflyttningen större än utflyttningen.

Även om vi i Lunds kommun tog emot cirka 800 nyanlända under 2017 så är det inte främst flyktingar som kommer till Lund från andra länder. Här dominerar istället länder som Indien och Kina. Detta är ett resultat av att det i Lund finns världsledande forskning och utbildning och ett starka internationella företag.

Men främst beror det på den höga takten i bostadsbyggandet. Under 2017 färdigställdes nästan nya 900 bostäder och nästan 1000 nya bostäder har påbörjats. Av dessa bostäder byggs cirka 200 bostäder i de östra kommundelarna och ett högt bostadsbyggande även utanför staden är viktigt för att hela Lunds kommun ska leva.

Kulturen är på uppsving

Alla människors rätt att uttrycka sig genom kultur är en grundsten i ett levande demokratiskt samhälle. Det är också därför vi fortsätter att göra stora kultursatsningar, vilket också ger resultat. Enligt en medborgarundersökning om Lunds kulturutbud som gjordes under våren 2017 har lundabornas nöjdhet med kulturutbudet ökat. Till exempel sattes nytt publikrekord på Konsthallen när Albert Wikings fantastiska utställning ”We have a dream” visades.

Men vi fortsätter också att stärka våra bibliotek. Under 2017 HBTQ-certifierades Lunds folkbibliotek. Samtidigt ökade vi stadsbibliotekets tillgänglighet genom ökade öppettider. Arbetet med att få fler att ta del av litteraturen och bibliotekens verksamhet fortsätter. Under 2017 gjordes en historisk satsning på förskolebiblioteken, med en ökning från ett trettiotal till drygt femtio bibliotek. Under det gångna året fick dessutom sex av våra skolbibliotek utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. Som sista kommun i Skåne tog vi bort reservationsavgifterna på våra bibliotek. Vi ska uppmuntra läsning och bildning och göra det mer tillgängligt, inte belägga det med onödiga avgifter.

En bra arbetsgivare

För att kommunens alla verksamheter ska fungera måste vi förbättra villkoren för våra anställda. Därför genomförde vi flera viktiga satsningar på våra anställda under 2017. Satsningarna som ofta har kommit efter dialog med våra fackliga företrädare, en dialog som inte kan understrykas nog och som ska ges bättre förutsättningar i framtiden.

Under 2017 har vi reviderat handlingsplanen för kompetensförsörjning för Lunds kommun. Revideringen innebar bland annat ett förtydligande att heltid ska vara norm i Lunds kommun. Heltid som norm är en viktig prioritering för oss som arbetsgivare och något som efterfrågats av fackförbunden. Att ha heltid som norm är en investering i våra anställda.

Under 2017 fattade vi beslut om att ansluta oss till de kommuner som gör det möjligt för sina anställda att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar. Möjligheten till fler semesterdagar är viktig för att skapa ett hållbart arbetsliv. 2017 tog vi även beslut om att Lunds kommun ska erbjuda sina anställda förmånscyklar. Nu underlättar vi för våra anställda att göra hälso- och klimatmedvetna val och stärker vår attraktivitet som arbetsgivare ytterligare.

En positiv utveckling

Avslutningsvis kan vi konstatera att Lunds kommun har en stark utveckling och är på väg i en positiv riktning. Efter ett idogt arbete kan vi nu se tillbaka på ett 2017 med ett mycket starkt ekonomiskt resultat. Resultatet för 2017 slutade på 164 miljoner kronor, vilket är över 100 miljoner bättre än året innan.

Vi får också ett positivt gensvar och erkännande från vår omvärld för Lund som kommun. Utöver den tidigare nämnda SHIFT-utmärkelsen och utmärkelsen som landets bästa cykelkommun har vi fått ytterligare stora erkännanden under 2017. Bland annat kan nämnas att vi blev utnämnda till Sveriges bästa ”svekologiska” kommun med nära femtio procent svenskproducerade ekologiska livsmedel, samt en andraplats på svenska ekomatsliga. Tillsammans med utmärkelserna som årets återvinningskommun och att vi har bäst avfallsverksamhet i landet visar det att 2017 var året då Lund intog tätpositionen i landet vad gäller klimat- och miljöarbete.

Med årets starka resultat såväl ekonomiskt som vad gäller kvaliteten i kommunens service och verksamhet är Lunds kommun väl rustat inför framtiden. En framtid som vi gemensamt och i samverkan skapar – med kunskap, innovation och öppenhet.

Anders Almgren (S)
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email