Sebastian Jaktling

Land ska med räls byggas!

Efter ett förslag av Socialdemokraterna i Lund beslutade Socialdemokraternas partikongress 2017 att staten inom en snar framtid ska genomföra en kraftfull upprustning och utbyggnad av det svenska järnvägsnätet.

En upprustning och utbyggnad av det svenska järnvägsnätet är angeläget av flera skäl, inte minst för de stora klimat- och miljöutmaningar som vi står inför. Ett starkt och väl fungerande järnvägsnät i hela landet är viktigt för att möjliggöra en omställning till gemensamma och kollektiva färdsätt och väsentligt bättre förutsättningar för arbetspendling

En stor järnvägssatsning är också viktigt för att stärka svensk konkurrenskraft och möjliggöra en ökning av godstrafiken på våra järnvägar. I båda fall är detta viktigt såväl för storstadsregioner som för landsbygden. Ett fungerande järnvägsnät är en grundbult för ett effektivare och mer hållbart Sverige.

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun:

Med denna nya och kraftfulla satsning på upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet tar vi Socialdemokrater på oss ledartröjan i arbetet med att väsentligt stärka svenska företags konkurrenskraft och omställningen till ett hållbart samhälle.

På förslag från Socialdemokraterna i Lund har Socialdemokraternas partikongress beslutat:

att staten beslutar om en kraftfull satsning på spårburen trafik under den närmaste 10-årsperioden
att satsningen medger betydligt bättre underhåll av järnvägsnätet de närmaste åren
att satsningen möjliggör en utveckling av regional järnvägstrafik så att människors dagliga behov av resande till jobb, studier m.m. underlättas
att satsningen medverkar till en regional utveckling i hela landet
att satsningen stimulerar ökade godstransporter på järnväg
att satsningen medför att både persontrafik och godstrafik utökar sina marknadsandelar
Socialdemokraterna i Lund föreslog även ”att staten – om det är nödvändigt – lånefinansierar till infrastrukturprojekt för att angelägna projekt ska kunna påbörjas”, det valde partikongressen att besvara.

Kontaktpersoner
Anders Almgren (S), ordförande kommunstyrelsen och ombud på partikongressen
070 847 88 17
Sebastian Persson, politisk sekreterare
073 448 58 82

facebook Twitter Email