Pixaby

Låt barn och unga vara med och utforma stadsmiljön

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun ska ta fram en övergripande strategi för att öka barn och ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön.

Socialdemokraterna föreslår att Lunds kommun arbetar fram en strategi för att öka barn och ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön. Socialdemokraterna vill med strategin skapa ännu bättre förutsättningar för att barn och unga ska kunna delta i samhällsdebatten och för att ge kommunens yngre medborgare möjligheter att föra fram idéer och förslag som berör deras vardag.

– Genom ett ökad deltagande bland barn och unga kan vi stärka demokratin och skapa en ökad gemenskap och tillhörighet som in sin tur kan minska segregationen och känslan av utanförskap. Det offentliga rummet tillhör även lundabarnen och lundaungdomarna och då ska de också ges bra förutsättningar att påverka, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Redan idag görs insatser för att inkludera barn och unga i stadsutvecklingen. Exempelvis har man inom LKF:s hållbarhetsarbete inkluderat barn- och unga i planeringen och utsmyckningen av bostadsområden. Detta har varit en viktig del i LKF:s arbete för att skapa en ökad gemenskap och inkludering bland de boende. Socialdemokraterna vill att detta arbetssätt ska spridas till flera delar av kommunala organisationen. De efterfrågar också att kommunen tar ett samlat grepp kring detta för att öka barn och ungas möjlighet att påverka i hela Lunds kommun.

– När vi utvecklar nya bostadsområden, parker och andra offentliga miljöer måste vi ha med barn och ungdomars perspektiv. Ingen kan ge det perspektivet bättre än barn och unga själva. Därför vill vi ha en tydlig struktur att arbeta efter så att barn och ungas idéer och förslag inkluderas i vårt stadsutvecklingsarbete, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email