Sebastian Persson

Låt ensamkommande stanna under överklagandeprocessen

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslog igår när kommunstyrelsen sammanträde att ensamkommande barn ska få stanna i Lunds kommun under överklagandeprocessen av asylärenden och åldersuppskrivningar.

Regeringen har föreslagit ett tillfälligt statsbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 och 195 miljoner kronor för år 2018. Pengarna avser att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende bo kvar i den kommun där de vistas. Lunds kommuns andel av det tillfälliga statsbidraget är 2,4 miljoner kronor för 2017 samt 1,2 miljoner kronor för 2018.

De berörda individerna har påbörjat och kommit en bit i sin integrationsprocess, går i skolan och har skaffat sig ett visst nätverk och trygghet. En flytt till ett av Migrationsverkets boende på annan ort skulle innebära att denna process avbryts och får startas om, vilket kan få stor negativ påverkan på den enskilde individen.

– Under tiden som barn och unga får sitt ärende om ålder eller asyl prövat måste man få bo kvar i Lund. Vårt förslag sätter ungdomarna i fokus och skapar förutsättningarna för en bättre integration, vilket både ungdomarna och samhället tjänar på, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Detta kan beröra cirka 100 individer och är något som Lunds kommun behöver göra tillfälligt eftersom att Migrationsverket numera har ändrat sin asylprocess.

– Barnperspektivet måste vara vägledande för kommunens beslut, barnen och ungdomarnas välmående måste sättas i främsta rummet. Detta innebär att vi fram tills en åldersuppskrivning vunnit laga kraft ska kommunen ta ansvar för deras integration och sociala trygghet. Dessa ungdomar har redan gått igenom tillräckligt mycket, säger Emma Berginger (MP), kommunstyrelsens vice ordförande.

De fyra borgerliga partierna beslutade tillsammans med Sverigedemokraterna att avslå det rödgröna förslaget, vilket de fick majoritet för i kommunstyrelsen. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige där det slutgiltiga beslutet fattas den 20 december.

facebook Twitter Email