Sebastian Jaktling

Lunds kommun behöver en ”översiktsplan” för kultur-, fritids- och idrottsanläggningar

Socialdemokraterna föreslår idag genom en motion till kommunfullmäktige att Lunds kommun ska ta fram en långsiktig övergripande planering för behovet av kultur-, fritids- och idrottsanläggningar. En planering som sedan bör sätta avtryck i de kommande översiktsplanerna.

Lunds kommun växer och antalet lundabor har under lång tid blivit fler. Fler lundabor innebär också att trycket på våra kultur-, fritids- och idrottsanläggningar konstant ökar. Samtidigt finns det även sedan tidigare eftersatta behov inom dessa områden, inte minst vad gäller anläggningar och lokaler. Rätt hanterat kan Lunds kommun vara en kommun som växer, stärks och utvecklas även inom dessa områden.

– Lunds kommun saknar en plan för hur framtidens behov inom kultur-, fritids- och idrottsområdet ska mötas. Vilka anläggningar behöver tillföras och vilka åtgärder behöver göras på befintliga anläggningar? Vi måste våga blicka framåt på lång sikt och sätta tydliga mål för hur vi ska vara en kommun i framkant, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna föreslår att Lunds kommun arbetar fram en samlad strategisk planering inom dessa områden, en övergripande plan för kultur-, fritids- och idrottsanläggningar. I denna plan vill Socialdemokraterna att såväl de framtida fysiska behoven i form av mark och fastigheter ska ingå, men också utvecklingsbehov för befintliga anläggningar och verksamheter. Planen bör sedan utgöra ett konkret underlag för kommunens investeringsbudget för att skapa långsiktigt goda förutsättningar för genomförande.

– Vi behöver förlänga kommunens planeringshorisont för idrotten, kulturen och fritiden. Idag ägnar sig kommunen i allt för stor utsträckning åt brandkårsutryckningar. När en fotbollsförening hör av sig till kommunen om att de behöver mer planyta ska kommunen redan på förhand veta hur det kan lösas, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna vill att upplägget i denna plan i allt väsentligt påminna, komplettera och ske utifrån den gällande översiktsplanen. Resultatet från den nya övergripande planeringen för behovet av kultur-, fritid- och idrottsanläggningar kan sedananvändas som underlag för kommande översiktsplan så att rätt planeringsförutsättningar är med från början.

– Kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar tar ofta mycket plats, därför är det en grundförutsättning att de är med tidigt i planeringen. Det är ofta svårt att hitta plats för en ny idrottshall i efterhand. Bra kultur-, idrotts- och fritidsanläggar ökar attraktivitet i samhället och ska ha en självklar plats i våra liv, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Motionen går att läsa här.

facebook Twitter Email