Lunds kommun/Martin Olson

Lyssna på byalaget – sätt fart på utvecklingsarbetet i Genarp

Kommunen behöver öka takten i sitt utvecklingsarbete i Genarp. Till en början måste man säkra en långsiktig lösning för elljusspåret som finns där, det skriver Genarps byalag i en skrivelse till kommunstyrelsen. Nu får de instämmande av Socialdemokraterna som menar att kommunen behöver göra mer.

I Genarp finns sedan flera år ett fungerande och välutnyttjat motionsspår med elljus. Delar av detta spår går på en privat fastighet som kommunen arrenderar, detta arrende går ut den siste december 2019. Under hösten har Lunds kommun förhandlat med fastighetsägaren men inte kunnat träffa någon överenskommelse. Detta har många genarpsbor reagerat på och den 10 november inkom Genarps byalag med en skrivelse där de kräver att kommunen agerar kraftfullare och att en dialog om att köpa en del av marken.

Socialdemokraterna instämmer i den skrivelse som byalaget lämnat in, som också lyfter andra viktiga aspekter för Genarps utveckling. Bland annat lyfts hur området är en viktig del av Genarps attraktivitet och hur Ekevallen och Ekevallens parkering är en viktig nod i detta. Något som socialdemokraterna uppmärksammat i sin motion ”Två toaletter och en parkering” där de kräver att parkeringen görs vid så att den klarar det höga besöksantalet.

– I grunden handlar detta om genarpsbornas rätt till en god hälsa och aktiv fritid, men också Genarp som en viktig regional nod för friluftsliv och rekreation. Här behöver kommunen ta sitt ansvar. Vi delar helt byalagets bild av att vi behöver hitta en lösning. Vi är öppna både för att återuppta förhandlingar vad gäller arrende men också att göra ett förvärv av marken. Det viktiga är att vi hittar en bra lösning som garanterar Genarp som fortsatt attraktiv rekreationsort, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

I sin skrivelse lyfter byalaget också att kommunen inte med tillräcklig kraft agerar i utvecklingsarbetet i Genarp. De efterfrågar dels att åtgärderna som arbetades fram inom ramen för Fokus Genarp genomförs men också att utvecklingsarbetet generellt i Genarp sätts igång. Socialdemokraterna instämmer i kritiken och lyfter bland annat att inget har hänt trots att socialdemokraternas förslag om att investera i de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna och påskyndandet av arbetet med pendlingsparkeringar gick igenom i kommunfullmäktige för innevarande år.

– Byalagets kritik är fullt befogad. Sedan det borgerliga styret tog över har utvecklingsarbetet i de östra kommundelarna i det närmaste stannat av. Här måste vi få fart på skutan igen. Ett sådant steg hade varit att bifalla vår motion ”Två toaletter och en parkering”, en annan att samla ansvariga presidier i de nämnder som behöver leverera utifrån det fokusarbete som gjordes i Genarp under förra mandatperioden. Från kommunstyrelsens sida borde vi också ställa upp på den dialog som byalaget efterfrågar. Jag förutsätter att kommunstyrelsens ordförande planerar in ett sådant möte i närtid, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Byalagets skrivelse går att läsa här.

facebook Twitter Email