Nu ska Folkparken i Lund skyddas som park!

Under de senaste 30 åren har Folkparken i Lund flera gånger hotats att bebyggas och försvinna som park för Väster i Lund. Nu föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet att Folkparken skyddas som park för att bevaras som grön oas i västra Lund.

I en skrivelse till Byggnadsnämnden i Lund föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet att det ska tas fram en ny detaljplan med det enda syftet att klassa alla gröna ytor inom Folkparken som park.

När skyddet för Folkparkens gröna miljöer stärks så minskar risken att Folkparkens gröna ytor bebyggs i framtiden.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill förbättra skyddet för Folkparkens gröna miljöer och minska chansen att Folkparkens gröna ytor bebyggs i framtiden. Då stora delar av Folkparkens gröna ytor idag inte har beteckningen park är skyddet för dessa gröna ytor i dagsläget svagt.

Förtätning i närområdet väster om Folkparken kan avvakta tills en nedgrävning eller flytt av kraftledningen på Väster kan bli aktuell i samband med att vi bygger nya bostadsområden vid Källby/Lund SV där kraftledning också går.

– Vår ambition är fortsatt att förtäta staden, men detta får inte ske till bekostnad av våra parker. Det finns ett oerhört stort engagemang för Folkparken hos de boende på Väster. Vi möter nu Västerbornas önskan om att skydda Folkparken för framtiden, säger Björn Abelson (S), ordförande i Byggnadsnämnden.

Detta presenteras i ett förslag som Socialdemokraterna och Miljöpartiet idag har skickat in till Byggnadsnämnden.

– Vi föreslår att det pågående detaljplanearbetet avskrivs och ett nytt detaljplanearbete startas för att enbart skydda de gröna ytorna. Detta kan ske genom standardförfarande i delegation. Det innebär att en ny plan borde vara klar inom sex till sju månader, säger Ulf Nymark (MP), vice ordförande i Byggnadsnämnden.

Den inlämnade skrivelsen finns här.

facebook Twitter Email