Nytt beslut om hur ensamkommande ska kunna stanna under överklagandeprocessen

I december beslutade en borgerlig minoritet i kommunfullmäktige att återremittera ärendet om huruvida ensamkommande barn ska få stanna under överklagandeprocessen. Idag har en majoritet av kommunstyrelsen ställt sig bakom att dessa ungdomar ska få stanna under överklagandeprocessen.

Tidigare idag när kommunstyrelsen ånyo behandlade ärendet om huruvida ensamkommande barn ska få stanna under överklagandeprocessen beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ensamkommande ungdomar som anvisats till Lunds kommun som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna under asylprocessen får stanna i Lund tills dess beslut om uppehållstillstånd vunnit lagakraft under 2018.

Kommunfullmäktige föreslås samtidigt ge socialnämnden att teckna en överenskommelse för boendelösningar med en eller flera ideella aktörer samt att socialnämnden tillförs 4 000 000 kronor och överförmyndarnämnden 500 000 kronor. I enlighet med vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslog i fullmäktige i december ska detta finansieras med det tillfälliga statsbidraget som avser att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende bo kvar i den kommun där de vistas samt med en del av den så kallade byggbonusen.

– Att Lund har förutsättningar att visa stor solidaritet och ta hand om människor i utsatthet har vi visat flera gånger under denna mandatperiod. Vi möjliggör nu att en stabilitet skapas för dessa ungdomar och stärker förutsättningarna för en bättre integration. Det är också glädjande att vårt arbete med att övertyga andra om detta har burit frukt och flera partier nu har anslutit sig, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under en längre tid fört diskussioner med ideella föreningar som är villiga att hjälpa till och träffa överenskommelser med Lunds kommun för att hitta lösningar för dessa ungdomar.

– Gensvaret och intresset från lundaborna och civilsamhället har varit stort. Med detta beslut skapas förutsättningar för att kommunen, tillsammans med ideella föreningar, ska kunna ta ansvar för dessa ungdomars integration och sociala trygghet, säger Ulf Nymark (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Ärendet går nu vidare för behandling i kommunfullmäktige.

facebook Twitter Email