Sebastian Jaktling

Öka takten i samhällsbyggandet

Socialdemokraterna i Lund vill att kommunens processer för nya bostadsområden och samhällsservice ska bli ännu effektivare. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att en ny arbetsmodell tas fram för att korta besluts- och planeringsprocesserna.

Flera år i rad har bostadsbyggandet i Lunds kommun slagit rekord. 2017 uppmättes den högsta befolkningstillväxten i Lunds kommun i modern tid. Socialdemokraterna vill säkerställa att den höga byggtakten håller i sig och att fler får möjlighet att flytta till Lunds kommun. För att möjliggöra detta vill Socialdemokraterna att kommunens besluts- och planeringsarbete effektiviseras ytterligare.

– Under förra mandatperioden gjorde vi mycket för att skapa bättre förutsättningar för att öka byggtempot. Nu vill vi att Lunds kommun tar nästa steg så att processen kan effektiviseras ytterligare, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Socialdemokraterna menar att den kommunala planeringen inom samhällsbyggnadsområdet fortfarande allt för ofta sker linjärt. Först tar vi fram en detaljplan för ett nytt område, sedan sker projekteringen för infrastrukturen, för parker samt vägar och sedan sker projekteringen av den samhällsservice som behövs för området. Detta linjära arbetssätt gör att tiden från start till förverkligande av ny bebyggelse tar flera gånger längre tid än vad som egentligen behövs. Socialdemokraterna menar också att nackdelarna med den befintliga processen är flera. Nya efterfrågade bostäder och samhällsservice dröjer. Dessutom händer det att delar av planeringen behöver arbetas om för att möta förändringar som sker längs vägen.

– Vi måste möta lundabornas behov av fler bostäder, fler arbetsplatser och en mer utbyggd samhällsservice med bra och effektiva processer. Det tar tid att bygga bostäder och skolor. Men kommunen måste se till att processerna är så korta och effektiva som möjligt, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Motionen finns i sin helhet här.

facebook Twitter Email