Sebastian Jaktling

Omförhandla Fritt Sök – ge fler lundaelever plats i kommunens gymnasieskolor

Samverkansavtalet Fritt sök för gymnasieskolorna i Skåne och delar av Blekinge skapar en utbredd undanträngningseffekt. I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna och FörNyaLund (FNL) i Lund att nuvarande avtal sägs upp för omförhandling.

I syfte att öka valfriheten och främja mångfalden tecknades 2009 samverkansavtalet Fritt sök mellan kommuner i Skåne och västra Blekinge. Effekterna av avtalet har inte i alla delar uppfyllts. Med anledning av detta tillsattes i juni 2019 en utredning av såväl positiva som negativa konsekvenser av det nuvarande systemet. Utredningen ska behandlas av kommunstyrelsen på sammanträdet den 2 december. I en skrivelse föreslår Socialdemokraterna och FörNyaLund att samverkansavtalet sägs upp för omförhandling.

— Fritt sök är inte är hållbart som det ser ut idag. Väsentligt fler elever från Lund och närliggande kommuner borde erbjudas plats i Lunds kommunala gymnasieskolor. Det är inte hållbart att endast knappt 40% av eleverna i kommunens gymnasieskolor är från Lund. Det skapar orimliga undanträngningseffekter. Det ökar stressen bland unga och leder i många fall till en ökad segregering, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna och FörNyaLund vill att avtalet sägs upp till årsskiftet. Under uppsägningstiden på 18 månader menar partierna att avtalet bör omförhandlas i syfte att hitta en mer hållbar överenskommelse. En uppsägning av nuvarande avtal skulle möjliggöra en omförhandling av systemet i syfte att fler elever bosatta i Lund och närliggande kommuner får tillgång till Lunds kommunala gymnasieskolor. En ny eller reviderad överenskommelse om gymnasiesamverkan förväntas vara klar i god tid innan höstterminen 2022.

— Vi måste nu blicka framåt och hitta nya alternativ till dagens Fritt Sök. Vi vill tillsammans säkra att fler elever från Lund och närliggande kommuner faktiskt har möjlighet att komma in på Lunds kommunala gymnasieskolor. För mig är det en självklarhet att unga ska ha nära till sin skola och inte tvingas till att gå på gymnasiet i annan kommun, säger Börje Hed (FNL).

Läs skrivelsen här.

facebook Twitter Email