Lunds kommun/Martin Olson

S vill ha ytterligare buss till Stångby

I söndags började bussen mellan Lund och Stångby via Vallkärra köra igen. Men redan nu tycker Socialdemokraterna att det är dags att börja planera för ytterligare en busslinje till Stångby.

I den första vågen av nedskärningar i den skånska kollektivtrafiken drogs bussen mellan Lund och Stångby in. Något som kritiserades inte minst av Socialdemokraterna i Lund. Den 13 december började bussen återigen rulla efter att bland annat Socialdemokraterna drivit på för ett tillköp av den busslinjen. Men Socialdemokraterna tycker inte att Lunds kommun ska nöja sig där. I en motion till kommunfullmäktige har de idag föreslagit att ytterligare en busslinje till Stångby tas fram.

Stångby är ett av kommunens största utvecklingsområden. I Lunds översiktsplan (ÖPL 2018) är Stångby utpekat som ett viktigt stadsutvecklingsområde. De närmaste 20 åren planeras en utbyggnad med ytterligare 3000 bostäder. Planeringen utgår ifrån att Stångby är ett stationssamhälle med goda regionala förbindelser med Pågatåg. Däremot menar Socialdemokraterna att det saknas en direkt koppling med kollektivtrafik till norra Lund och till universitetssjukhuset. Detta gör det trots att många boende i Stångby har sina arbetsplatser längst kunskapsstråket och att Fäladstorget är en viktig målpunkt för många Stångbybor.

Socialdemokraterna menar att det finns flera argument som talar för att addera denna ytterligare busslinje. I Lunds stad utgör den nu föreslagna sträckan ett utpekat stadsutvecklingsstråk. Men redan idag är belastningen från biltrafiken hög. Särskilt i pendlingstider är påverkan stor längs Svenshögsvägen. De utbyggnadsplaner som finns för såväl Stångby som Norra Fäladen riskerar att skapa betydligt mer biltrafik. För att öka kollektivtrafikens attraktivitet och framkomlighet borde Svenshögsvägen förbi Norra Fäladen kompletteras med busskörfält. Ett sådant alternativ kan vara mittförlagda busskörfält som bara får användas av bussar i linjetrafik och utryckningsfordon.

– När både Norra Fäladen och Stångby ska växa i denna omfattning behöver vi planera för en bra och attraktiv kollektivtrafik redan från början. Stångby och Norra Fäladen är dessutom redan idag sammanlänkande både vad gäller service såsom apotek, primärvård och skola. Därför måste det också vara enkelt att resa klimatsmart mellan dessa kommundelar och då är denna busslinje en viktig del i det, säger Mattias Olsson (S), ledamot i kommunfullmäktige.

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email