Kennet Ruona

Såhär ska ensamkommande kunna få stanna under överklagandeprocessen

När kommunfullmäktige sammanträder ikväll kommer det att avgöras huruvida ensamkommande barn ska få stanna i Lunds kommun under överklagandeprocessen av asylärenden och åldersuppskrivningar eller inte. Nu presenterar Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett gemensamt förslag på lösning i frågan.

Under hösten har det diskuterats om ensamkommande barn ska få stanna i Lunds kommun under överklagandeprocessen av asylärenden och åldersuppskrivningar. Sedan diskussionen påbörjades har riksdagen beslutat om ett tillfälligt statsbidrag som avser att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende bo kvar i den kommun där de vistas. Lunds kommuns andel av det tillfälliga statsbidraget är 2,4 miljoner kronor för 2017 samt 1,2 miljoner kronor för 2018.

När kommunstyrelsen behandlade ärendet tidigare i december beslutade de fyra borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna att föreslå kommunfullmäktige att inte låta de ensamkommande barnen i fråga att få stanna i Lunds kommun. Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkade på att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att låta de ensamkommande flyktingbarnen stanna under överklagandeprocess av asylärenden och åldersuppskrivningar. Vi rödgröna lovade också att återkomma med förslag på finansiering inför fullmäktigesammanträdet den 20 december. Det förslaget presenteras här nedan.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår nu kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta att finansiering sker genom att använda medel från den statliga byggbonusen och andra medel till kommunstyrelsens förfogande. År 2017 uppgår Lunds del av den statliga byggbonusen till drygt 21 miljoner kronor. Eftersom att statsbidraget fördelas bland annat utifrån att kommunen tar emot nyanlända och att kommunen ger startbesked för nya bostäder så förväntas Lunds kommun även få ta del av byggbonusen även 2018.

– Genom ett rekordhögt bostadsbyggande har Lunds kommun fått en stor del av ett statsbidrag som till stor del fokuserar på nyanlända. Att använda en stor del av dessa medel och eventuellt komplettera med annan finansiering gör att kommunen kan sätta ungdomarna i fokus och skapa förutsättningar för en bättre integration, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vårt förslag på lösning kommer att innebära att fram tills en åldersuppskrivning och beslut om i asylärendet vunnit laga kraft ska kommunen ta ansvar för dessa ungdomars integration och sociala trygghet. Att inte göra detta vore direkt oansvarigt både gentemot dessa ungdomar och gentemot samhället, säger Ulf Nymark (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige
att låta de ensamkommande flyktingbarnen stanna under överklagandeprocess av asylärenden och åldersuppskrivningar.
att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta att finansiering sker med hjälp av ianspråktagande av medel från den statliga byggbonusen och andra medel till kommunstyrelsens förfogande.

Mer information om den statliga byggbonusen och på vilka parametrar den fördelas finns på Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/statsbidrag-for-okat-bostadsbyggande/.

facebook Twitter Email