Sebastian Jaktling

Samverka för att skapa hållbarare transporter till Ideon och Norra universitetsområdet

Socialdemokraterna vill att en strategi för hållbarare transporter och transportsystem för Ideonområdet och Norra universitetsområdet tas fram. Detta föreslår de i en motion till kommunfullmäktige.

Ideonområdet och Norra universitetsområdet tillför stora arbetsmöjligheter inte bara för lundaborna, utan även för boende i andra kommuner. Lunds kommun har genom investeringar i transportsystem skapat förutsättningar för att området ska kunna fortsätta utvecklas och växa och på så vis skapa ännu fler arbetsplatser.

Lund är idag en av Sveriges allra främsta inpendlingskommuner. Socialdemokraterna menar att fortsatt utveckling av områdena kräver fler åtgärder i syfte att öka tillgängligheten samtidigt som man kan hålla nere biltrafiken och minska miljöpåverkan.

– Det är viktigt för oss socialdemokrater att skapa rätt förutsättningar för att olika aktörer ska kunna bygga fler arbetsplatser, inte minst inom Ideonområdet och Norra universitetsområdet. Vi vet redan nu att varken spårvägen eller kommande trafikplats Ideon kommer räcka för att möta det ökade behovet. Därför krävs ytterligare åtgärder, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Därför föreslår partiet att Lunds kommun tar fram en strategi för hållbara transporter och transportsystem för de ovan nämnda områdena. Strategin behöver tas fram i nära samverkan med företag och andra organisationer som finns etablerade i Ideonområdet och Norra universitetsområdet i syfte att gemensamt lösa transport-, trafik- och miljösituationen i området. 

– Lunds kommun har ett ansvar att skapa bra förutsättningar för ett hållbart resande. Därför måste Lunds kommun tillsammans med berörda organisationer och företag ta fram en strategi för hur vi säkerställer en hållbar transport- och trafiksituation inom de nämnda områdena, säger Lena Fällström (S), gruppledare i tekniska nämnden.

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email