Lina Olsson

Socialdemokraterna föreslår ett samtyckesavtal med friskolorna om sekretessbelagda uppgifter

I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna att ett samtyckesavtal mellan friskolorna och kommunen träffas om sekretessbelagda uppgifter. Detta för att samtliga skolor ska kunna få den finansiering de har rätt till.

Under mandatperioden 2014-2018 infördes ett nytt resursfördelningssystem till grundskolorna och förskolorna i Lunds kommun. Den tidigare direkta skolpengen ersattes med två olika delar, ett grundbelopp som är samma för alla samt en del som fördelas bland annat utifrån socioekonomiska aspekter. Detta gäller för såväl de kommunala som de fristående skolorna.

Enligt en dom i kammarrätten i Göteborg lyder inte friskoleföretagen under offentlighetsprincipen. Detta har fått flera konsekvenser. Bland annat att Skolverket från den 1 september inte längre får publicera den statistik som är nödvändig för att allmänheten ska kunna göra jämförelser mellan skolor. Men också att SCB inte längre får offentliggöra den information som myndigheten rutinmässigt samlar in och som används i beräkningen av resursfördelningen av Lunds kommun och andra kommuner. Det innebär att Lunds kommun från och med 2021 inte kan veta om resursfördelningen sker enligt de fastslagna principerna och om de faktiskt fördelas på rätt sätt mellan skolorna i kommunen.

– Detta är ett såväl principiellt som praktiskt problem. Att barn och ungas utbildning blir en affärshemlighet är i det närmaste stötande och detta behöver åtgärdas av riksdagen. Men vi behöver i Lunds kommun titta på hur vi kan hantera detta praktiskt under tiden. Inte minst för att vi ska kunna betala ut de pengarna som de fristående skolorna har rätt till, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

För 2021 har Lunds kommun föreslagit att fördelningen ska ske enligt samma fördelning som 2020. Socialdemokraterna menar att detta inte är hållbart i längden. De menar istället att Lunds kommun behöver agera för att få ut uppgifterna från friskolorna. Detta menar de bör ske genom ett samtyckesavtal gällande inhämtning av statistik från respektive skola. Men även detta är otillräckligt i ett längre perspektiv. Därför bör också det tilläggsbelopp, som betalas ut utöver grundbeloppet, villkoras med att de efterfrågade uppgifterna lämnas till kommunen. Lunds kommun ska inte betala ut resurser för något som inte kan stärkas av mottagaren av resurserna. Om inte de efterfrågade uppgifterna lämnas in föreslår Socialdemokraterna att den eller de friskolor det gäller tilldelas tilläggsbelopp i nivå med den skola i kommunen som har lägst fördelning utöver grundbeloppet.

– Vi har ett resursfördelningssystem som bland annat tar höjd för socioekonomiska skillnader. Om inte kommunen får ut underlaget från de fristående skolorna kan inte kommunen betala ut rätt resurser, det blir en stor orättvisa mellan skolorna i kommunen samtidigt som ett av landets mest progressiva resursfördelningssystem delvis sätts ur spel. Lunds kommun behöver därför agera tillsammans med de fristående skolorna, säger Fanny Johansson, oppositionsråd och 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Förslaget finns att läsa här.

facebook Twitter Email