Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver mer pengar till skolan

Socialdemokraterna kräver mer pengar och konkreta mål om att minska barngruppernas storlek i förskolan och klasstorlekarna i grundskolan när barn- och skolnämnden den 19 januari ska besluta om sin budget.

Barn- och skolnämnden ska den 19 januari besluta om verksamhetsplan och internbudget för 2021. I kommunfullmäktige i november lyckades oppositionen sätta stopp för nya nedskärningarna i grundskolan och förskolan 2021. Socialdemokraterna menar dock att det inte räcker för att vända utvecklingen i skolan. De menar att det saknas åtminstone 55 miljoner kronor för att bryta den nedåtgående spiralen.

– Vi vet svart på vitt att 92 % av Sveriges kommuner har högre lärartäthet i grundskolan än Lunds kommun. Samtidigt tycks det råda en konsensus om att barngrupperna i förskolan är alldeles för stora och behöver minskas. Lägg där till behovet av att till exempel åtgärda situationen med läromedel som vi har i kommunen. Då räcker helt enkelt inte de resurser som tilldelats barn- och skolnämnden, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

För att skapa en tydlighet i arbetet vill Socialdemokraterna att barn- och skolnämnden inför särskilda utvecklingsmål i verksamhetsplanen för att minska barngruppernas storlekar i förskolan för att uppnå storleken som Skolverket rekommenderade och för att minska klasstorlekarna i grundskolan. Därför föreslår de i första hand att ärendet om internbudget och verksamhetsplan återremitteras till förvaltningen så att de kan ta fram förslag på de två utvecklingsmålen med tillhörande mätindikatorer.

Om återremissyrkandet inte går igenom kommer Socialdemokraterna att föreslå nämnden att internbudgeten och verksamhetsplanen avslås och att nämnden istället tillskriver kommunfullmäktige om ytterligare resurser. Dels vill Socialdemokraterna se särskilda resurser till en läromedelssatsning och för att stärka arbetet med elever i behov av särskilt stöd, dels vill de att kommunfullmäktige ger särskilda medel för att nämnden ska kunna minska förskolegruppernas och grundskoleklassernas storlekar. Det senare pågår det utredningar om både på barn- och skolförvaltningen och kommunkontoret, bland annat efter Socialdemokraternas initiativ i barn- och skolnämnden i december. Inom ramen för barn- och skolförvaltningens utredning ska en ekonomisk analys göras om hur mycket mer resurser som krävs. Men att det kommer krävas mer resurser menar Socialdemokraterna är ofrånkomligt, därför tycker de att nämnden ska kräva det redan i dagsläget.

– Det pågår flera utredningar om hur barngrupperna i förskolan ska kunna minskas, men också hur klasstorlekarna i grundskolan ska kunna minskas och lärartätheten ska öka. De resurser vi nu föreslår att nämnden ska begära, 30 miljoner kronor, tror vi inte kommer att vara tillräckliga. Men det skulle vara en bra grundplåt. Och när utredningarna redovisas får vi titta på hur mycket mer resurser som kommer att krävas. Men ska vi vända utvecklingen i skolan måste vi vara beredda att satsa mer resurser, och det är vi socialdemokrater beredda att göra, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

facebook Twitter Email