Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill öppna upp nya verksamhetsområden

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun ska öppna upp nya verksamhetsområden. Detta för att öka attraktiviteten bland företag som vill växa och etablera sig i kommunen.

Socialdemokraterna föreslår att nya verksamhetsområden ska öppnas upp i anslutning till Lunds stad. De menar att kommunen behöver ny verksamhetsmark för att ge plats åt verksamheter som inte kan ligga vid bostäder. Detta för att ge möjlighet för näringslivet att fortsätta utvecklas, växa och stanna kvar i kommunen, menar Socialdemokraterna. De hänvisar till bristen på verksamhetsområden för vanliga industrier och verkstadsföretag och menar att främjandet av sådana områden kommer komma både Lund och närliggande kommuner till gagn.

– I Lund har forskningsföretag mycket goda förutsättningar att växa och utvecklas. Men vi har akut brist på verksamhetsområden för vanliga industrier och verkstadsföretag. Vi tycker inte det är rimligt att företag som utvecklats i Lundabygden ska tvingas lämna på grund av plats- eller kompetensbrist, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden och en av motionärerna.

I Lunds kommuns översiktsplan från 2018 (ÖP 2018) finns 250 hektar nya verksamhetsområden. Socialdemokraterna menar att dessa bör fortsätta växa i syfte att ge Lund möjlighet att fortsätta ha ett varierat näringsliv.

– När Lund förtätas är det viktigt att skapa förutsättningar för ett varierat näringsliv. Att ha en mångfald av olika företag inom kommunen kommer alla till gagn, säger Lena Fällström (S), gruppledare i tekniska nämnden.

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email