Lunds kommun/Martin Olson

Socialdemokraterna vill se en samlad strategi för bergtäkterna i Lunds kommun

I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna i Lund att kommunen tar fram en samlad strategi för de stora bergtäktsärendena som är aktuella i de östra delarna av kommunen.

Lunds kommun har flera stora bergtäkter på Romeleåsen, bergtäkter som har en viktig roll för att försörja ett växande Skåne med bergråvara. På kommunens bord ligger för tillfället tre stycken bergtäktsansökningar. En i Dalby, en i Veberöd och en i Skrylle. Socialdemokraterna lyfter i skrivelsen att utmaningarna troligtvis är störst kopplat till täktverksamheten i Skrylle. Där det också finns ett nystartat upprop från de närboende som vill stoppa en utökning.

“Vi menar att kommunen måste stå fast vid sitt motstånd och inte låta Skrylletäktens verksamhet expandera till västra sidan av Sandbyvägen. De hagmarker som finns mot Rögle ska vi inte låta exploateras och förstöras. Likadant måste kommunen vidta åtgärder för att skydda Måryds naturreservat”, säger Björn Abelson (S), ledamot i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen tar ett samlat ansvar kring de aktuella ansökningarna. Utgångspunkten för Lunds kommuns ställningstagande i dessa ärenden måste utgå från den översiktsplan som kommunfullmäktige antog i oktober 2018 där följande är stipulerat:

– Lunds kommun ska noga pröva markanvändning som påtagligt kan försvåra utvinningen av sten och grus i befintliga täkter.

– Lunds kommun intar en restriktiv hållning till utvidgning och öppnande av nya täkter. Lunds kommun förespråkar utnyttjande av befintliga täkter med hänsyn till den påverkan på omgivningen varje täkt har. För att minimera intrånget i landskapet skall fortsatt utvinning i första hand ske på djupet.

– Lunds kommun ska bevaka att stentäkten vid Skrylle rekreationsområde avvecklas så att friluftslivets intressen kan utvecklas.

– Lunds kommun ska, fortsatt, verka för att en grushushållningsplan utarbetas för hela Skåne, där man även beaktar möjligheterna till utvinning i övriga delar av Sydsverige. Denna plan ska även omfatta övergång till andra transportsystem såsom till exempel järnvägs och sjötransporter, samt utreda lämpliga lägen för omlastningsterminaler.

Socialdemokraterna föreslår att en särskild täktgrupp tillsätts där en bredd av kommunens kompetens kring dessa ärende samlas för att arbeta fram kommunens yttrande gemensamt. Detta menar Socialdemokraterna skulle skapa en tydlighet i ärendehanteringen, skapa förutsättningar för att arbetet ska tillvarata en bredd av kompetenser och infallsvinklar och inte minst minimera onödigt dubbelarbete i den kommunala organisationen.

Skrivelsen hittar ni här.

facebook Twitter Email