Elfva Barrio

Stärk barnens inflytande i Lunds kommun

Lunds kommuns strategi för att stärka barnens rättigheter antogs av kommunfullmäktige 2012, sedan dess har mycket hunnit hända. Därför föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige att strategin uppdateras och ses över.

2012 antog kommunfullmäktige i Lund strategin ”Barnets bästa, strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun”. Sedan dess har mycket hänt i Lunds kommun, men också i världen i stort. Bland annat har FN:s konvention om barnets rättigheter blivit svensk lag. Idag har Socialdemokraterna genom en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lunds kommun ska revidera och uppdatera sin strategi om barnens rättigheter.

Socialdemokraterna menar att det fortfarande är så att barn och ungas perspektiv och röster är alltför frånvarande i de beslut som fattas i Lunds kommun. För att säkerställa att kommunen arbetar utifrån barnkonventionens principer och lagstiftning behöver barnrättsperspektivet stärkas. Dessutom lyfter Socialdemokraterna att politiken behöver bli mer involverade och föreslår därför att det tas fram en plan för regelbunden återrapportering till politiken av hur väl målen i strategin efterlevs.

– Det finns flera inslag i hur Lunds kommun arbetar med barnrättsperspektivet och barn och ungas inflytande som är bra. Men mer behöver göras så att det faktiskt genomsyrar all den offentliga verksamheten. Det gäller allt från stadsplanering till socialtjänsten, säger Margita Malmros (S), ersättare i kommunfullmäktige och initiativtagare till motionen.

Motionen ”Barnets bästa – om behovet av att stärka barn och ungas rättigheter i Lunds kommun” finns att läsa här. Socialdemokraterna har även tidigare lämnat förslag på hur barn och unga ska kunna vara med och utforma stadsmiljön, en motion som kommunfullmäktige ännu inte beslutat om.

facebook Twitter Email