Sebastian Jaktling

Stärk lokaldemokratin och arbeta fram stadsdelsprogram

Arbeta fram stadsdelsprogram och stärk den lokala demokratiska medverkan i utvecklingen av Lunds olika stadsdelar, det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

Under en längre tid har Lunds kommun genomfört ett så kallat fokusarbete med fokus på tätorterna utanför stad. Ett arbete som har byggt på att genomföra ett utvecklingsarbete för respektive tätort tillsammans mellan kommunen och boende och näringsidkare i respektive ort. Detta arbeta har i de tätorter där arbetet utförts kommit fram till en rad konkreta utvecklingsåtgärder.

Socialdemokraterna vill nu att ett liknande arbete görs för stadsdelarna för att stärka och utveckla lokalsamhällena i Lunds stad. Socialdemokraterna föreslår att arbetet ska grundas på lokal demokrati och utvecklat medborgarinflytande för att skapa förutsättningar för medverkan från andra samhällssektorer så som föreningar, andra delar av idéburen sektor och näringslivet.

– I Lund finns historiskt starkt engagemang kring flera stadsdelar och viktiga stadsdelcentrum. Detta är viktiga delar för en fortsatt stark utveckling av Lund och konkreta förbättringar i Lunds alla stadsdelar. Detta behöver göras med ett starkt politiskt fokus och i nära samarbete med de som bor och verkar i respektive stadsdel, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och initiativtagare till motionen.

Socialdemokraterna vill att utvecklingsarbetet renderar i ett stadsdelsprogram för respektive stadsdel. Stora delar av närsamhällets utmaningar är de samma, men varje plats och varje tid har sina unika förutsättningar. Socialdemokraterna föreslår att arbetet med lokala stadsdelsprogram, utarbetade med ett aktivt deltagande från medborgarna bör ges förutsättningar att inkludera alla delar av kommunens service och verksamheter. Programmen kan ta upp saker som bostadsbyggande, trygghet, skola, förskola och omsorg. Men även annan service, förutsättningar för företagande, parker, rekreationsområden och trafik.

Socialdemokraterna vill att det lokala demokratiska inflytandet ska fortsätta även efter att stadsdelsprogrammen är på plats. Därför föreslår dem att en del i arbetet med att utveckla lokala stadsdelsprogram också innefatta uppgiften att ta fram förslag om hur det lokala inflytandet i våra stadsdelar i fortsättningen kan permanentas, utvecklas och hållas levande.

– Vi vill att lundaborna ska ha så stor möjlighet att vara med och påverka sin egen närmiljö och utveckling av sitt eget lokalsamhälle som möjligt. Detta behöver vi skapa långsiktiga och hållbara strukturer för. Det blir en viktig del av arbetet, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Förslaget finns att läsa här.

facebook Twitter Email