Sebastian Jaktling

Tydligare marknadsföring av de östra kommundelarna

Socialdemokraterna vill se tydligare marknadsföring av de östra kommundelarna i Lunds kommuns officiella kommunikationskanaler.

Socialdemokraterna har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att marknadsföringen av de östra kommundelarna blir tydligare i på kommunens hemsida och i andra kommunikationskanaler.

Socialdemokraterna menar att det krävs bättre och tydligare information om bland annat privat och offentlig service, kommunikationer, lokalt föreningsliv och närliggande natur- och friluftsområden. Information om företag och arbetsgivare på orten samt möjligheterna för nya företag att etablera sig och få tillgång till mark bör också presenteras. Hur man tar kontakt och vem man ska kontakta för mer information bör också tydligt framgå. Även orternas och den kringliggande bygdens historia och historiska utveckling bör beskrivas och presenteras på ett tillgängligt sätt. Det övergripande syftet är att på ett allsidigt sätt presentera dessa fantastiska orter på ett sätt som gör dem rättvisa och väcker intresse. Informationen ovan bör hållas kontinuerligt uppdaterad och kan förutom på kommunens hemsida även användas i annat material och vid olika tillfällen då Lunds kommun presenteras.

– När vi säger att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas så menar vi allvar med det. Ska det vara möjligt krävs målmedvetna satsningar för att uppnå det. Detta är en sådan där vi för såväl presumtiva boende, företag och besökare vill tydligare visa upp bredden i Lunds kommuns geografi. I Lunds kommun har vi allt, både stad och landsbygd. Det är dags att det börjar synas, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna föreslår att materialet tas fram i samråd med respektive byalag och byaråd så att det är förankrat i respektive kommundel.

Här finns skrivelsen i sin helhet.

facebook Twitter Email