Pixaby

Upprusta utemiljöerna på kommunens förskolor och skolor

Socialdemokraterna vill att ett upprustningsprogram för utemiljöerna på kommunens befintliga förskolor och skolor arbetas fram och att ekonomiska resurser avsätts för genomförandet. Det föreslår dem i en motion till kommunfullmäktige.

Lunds kommun har länge klassats som en av Sveriges bästa skolkommuner. Under flera omgångar har ambitiösa program, planer och riktlinjer för hur nya förskolor och skolor ska byggas arbetats fram i syfte att skapa mer ändamålsenliga miljöer för eleverna. Socialdemokraterna menar att ambitionen även bör omfatta kommunens befintliga skolor och förskolor. Därför föreslår de att ett upprustningsprogram för utemiljöerna införs i en motion till kommunfullmäktige.

– Lunds kommun ska ha höga ambitioner för våra förskolor och skolor. Det framåtriktade arbetet med nya förskolor och skolor måste kompletteras med ett samlat grepp för att säkra en bra kvalitet på våra befintliga skolors och förskolors utemiljöer. Genom att satsa på aktiverande och pedagogiska utemiljöer bidrar vi dessutom till en ökad folkhälsa och skapar bättre förutsättningar för våra barns inlärningsprocesser, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden. 

I Lunds kommun har ett framgångsrikt arbete med ”Gröna skolgårdar” bedrivits sedan flera år tillbaka genom Naturskolan. Detta har förvandlat bristande utemiljöer till viktiga pedagogiska resurser. Socialdemokraterna menar att arbetet bör samla kompetenser från Naturskolan och verksamma pedagoger, samt ta hänsyn till synpunkter från barn och elever.

– Arbetet som bedrivits genom Naturskolan har skapat ett stort nationellt och internationellt intresse. Detta måste kommunen ta till vara på ännu bättre. Antalet befintliga skol- och förskolemiljöer överstiger vida de nya som planeras att byggas. Därför behöver vi se till att de befintliga miljöerna som finns håller hög standard. Tillsammans med den kompetens som bland annat finns inom Naturskolan har vi goda möjligheter att göra ett sådant arbete, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Motionen hittar du här.

facebook Twitter Email