Sebastian Jaktling

Valplattformen presenterad!

Under onsdagen den 22 augusti presenterade vi vår valplattform: Fortsatt framåt för Lund. Det är en valplattform med tydligt fokus på att skapa ett mer jämlikt Lund.

Igår, den 22 augusti, presenterade vår ordförande Anna-Lena Hogerud, tillsammans med de två socialdemokratiska kommunalråden Anders Almgren och Elin Gustafsson, vår valplattform. Det är en valplattform med fyra prioriterade områden:

Utbildning för alla

En bra utbildning ger en bra start i livet. För det krävs en jämlik skola som ger alla elever möjlighet att växa genom kunskap, nå framgång och förverkliga sina drömmar. Det behövs ökade resurser och fler anställda i skolan. Lärarna behöver mer tid och bättre möjlighet att ägna sig åt sitt huvuduppdrag – att undervisa eleverna. Lund ska fortsätta att vara Sveriges bästa studentstad. Därför behövs fler studentbostäder. Ingen ska behöva välja bort sina studier vid Lunds universitet på grund av brist på bostäder.

Vi vill:

 1. Anställa fler lärare och annan personal i skolan.
 2. Minska barngrupperna och klasstorlekarna.
 3. Bygga fler skolor och förskolor.
 4. Att alla lundaelever ska erbjudas plats i Lunds gymnasieskolor.
 5. Bygga minst 4 000 nya studentbostäder inom tio år.

Bygg framtidens Lund

Det byggs fler bostäder än någonsin tidigare i kommunen. Men mer återstår att göra. Vi vill fortsätta att bygga i hela kommunen och med rimliga boendekostnader. Då behövs fler hyresrätter men även andra boendeformer. Vi vill också rusta upp befintliga områden och grönområden. Vi ska ha en bra och trygg boendemiljö i hela kommunen. I Lunds kommun ska det vara lätt att agera klimatsmart. Alla ska kunna bidra till hållbar utveckling. Vi säger nej till att bygga i våra parker.

Vi vill:

 1. Bygga minst 5 000 bostäder inom fyra år varav 1 600 av LKF.
 2. Förbättra service och handel i stadsdelar och byar.
 3. Anlägga fler cykelbanor i hela kommunen.
 4. Utveckla parker och grönområden.
 5. Stärka Lund som en internationell förebild inom Klimatområdet.

En värdig omsorg

Alla ska ha rätt till ett tryggt, självständigt och aktivt liv. Vilket stöd och vilken vård vi får ska aldrig vara beroende av inkomst eller att anhöriga finns, vill och orkar. Delaktighet, tillgänglighet, inflytande och självbestämmande är viktigt för en trygg och jämlik vård och omsorg. Därför vill vi utveckla omsorgen med fler boendeformer, mötesplatser och större möjlighet att anpassa insatser efter den enskildes behov.

Vi vill:

 1. Anställa mer personal i omsorgen.
 2. Skapa fler mötesplatser och aktiviteter.
 3. Stärka stödet till anhöriga.
 4. Stoppa vinstjakten i vård och omsorg.
 5. Bygga fler anpassade bostäder i hela kommunen.

Hela Lund ska leva

Lunds kommun är en på många sätt unik kommun. Inte minst för att staden kompletteras med starka och attraktiva orter inom kommunen.

Vi socialdemokrater vill satsa på tätorterna utanför staden. Den kommunala servicen ska vara lika bra oavsett var i kommunen du bor. Därför har vi också tagit beslut om skol- och idrottsinvesteringar i flera av tätorterna utanför staden.

Vi vill utveckla och bibehålla byarnas attraktivitet genom riktade investeringar och stärka byggandet och samhällsutvecklingen i de östra tätorterna.

Vi vill:

 1. Satsa på investeringar och skötseln av de offentliga miljöerna i byarna.
 2. Stärka medborgarstödet och öka de boendes inflytande.
 3. Bygga fler pendlarparkeringar.
 4. Rusta upp friluftsbaden.
 5. Öka bostadsbyggandet och möjligheterna för näringslivsutveckling.
facebook Twitter Email