Sebastian Jaktling

Trafiksituationen i Södra Sandby måste förbättras skyndsamt

Mark- och miljödomstolen har upphävt en detaljplan som skulle inneburit 235 nya hyresrätter i centrala Södra Sandby med hänvisning till den rådande trafiksituationen. Socialdemokraterna kräver att Lunds kommun påskyndar arbetet med att förbättra trafiksituationen i Södra Sandby för att öka säkerheten och se till så att fler bostäder kan byggas.

I januari 2020 tog Socialdemokraterna och Centerpartiet ett gemensamt initiativ för att se över trafiksituationen i centrala Södra Sandby. Detta efter att den socialdemokratiska föreningen i Södra Sandby gjort en sammanställning över trafikflödet i korsningen Lundavägen-Revingevägen-Dalbyvägen-Flyingevägen som visade att nära 1000 tunga fordon passerar korsningen på en dag. Efter det gemensamma förslaget beslutade kommunstyrelsen i…

Läs mer
Lunds kommun/Martin Olson

Socialdemokraterna vill häva det kommunala konstgräsförbudet

Sedan ett antal år tillbaka har Lunds kommun satt stopp för nyanläggning av konstgräsplaner. Ett förbud som kritiseras frekvent av fotbollsföreningarna. Nu föreslår Socialdemokraterna att det generella förbudet hävs.

Lunds kommun har satt ett totalstopp för nya konstgräsplaner i avvaktan på att ett miljövänligt alternativ till gummigranulatet tagits fram och kan användas. Trots att stoppet gällt i flera år har ingen ersättning till gummigranulatet kunnat presenteras. Att det inte anläggs några nya konstgräsplaner kritiseras frekvent av fotbollsföreningar som menar att förbudet framförallt drabbar barn…

Läs mer
Elfva Barrio

Stärk barnens inflytande i Lunds kommun

Lunds kommuns strategi för att stärka barnens rättigheter antogs av kommunfullmäktige 2012, sedan dess har mycket hunnit hända. Därför föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige att strategin uppdateras och ses över.

2012 antog kommunfullmäktige i Lund strategin ”Barnets bästa, strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun”. Sedan dess har mycket hänt i Lunds kommun, men också i världen i stort. Bland annat har FN:s konvention om barnets rättigheter blivit svensk lag. Idag har Socialdemokraterna genom en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lunds kommun ska…

Läs mer
Elfva Barrio

Gör Lund Södra till ett allaktivitetshus

Omvandla Lund Södra till ett allaktivitetshus där såväl föreningar som kommunen kan bedriva verksamhet. Det föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.

Lunds kommun har flera fysiska mötesplatser runt om i kommunen. Det finns träffpunkter, fritidsgårdar och ett kommunalt allaktivitetshus. Men också viktiga hus där föreningar kan arrangera möten och ha annan verksamhet, såsom Vänskapens hus. Dessa verksamheter är spridda över hela kommunen, men det innebär inte att det inte finns luckor att täcka menar Socialdemokraterna. I…

Läs mer
Pixaby

Inför ett screeningprogram för psykisk hälsa i skolan

Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är ett stort samhällsproblem. För att stärka det förebyggande arbetet vill Socialdemokraterna införa ett screeningprogram för psykisk hälsa i gymnasiet och i grundskolan.

I en motion till kommunfullmäktige har idag Socialdemokraterna föreslagit att ett screeningprogram för ungas psykiska hälsa införs i kommunens grundskolor och gymnasieskolor. Screeningprogrammet ska vara ett verktyg för att tidigare kunna upptäcka psykisk ohälsa så att rätt åtgärder kan sättas in tidigt. Psykisk ohälsa är ett växande problem bland barn och unga. Enligt Folkhälsomyndigheten ökade…

Läs mer
Lina Olsson

Lundakvintetten tar inte friskolornas ekonomi på allvar

Socialdemokraternas föreslog i januari att kommunen ska teckna avtal med de fristående skolaktörerna för att få ta del av uppgifter om bland annat deras elevunderlag. Detta för att kommunen ska kunna säkerställa att friskolorna får de resurser de har rätt till. Nu begraver det borgerliga styret detta i en lång utredning.

Socialdemokraternas förslag ”En rättvis finansiering till alla skolor” behandlades på kommunstyrelsen under onsdagen. Socialdemokraternas förslag var att Lunds kommun skulle agera för att få ut uppgifter om bland annat elevunderlag från friskolorna. Detta som en reaktion på en dom i kammarrätten i Göteborg som fastställde att friskolorna inte lyder under offentlighetsprincipen, något som har fått…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Lunds kommun sluter upp bakom Socialdemokraternas avtalskrav om kollektivtrafiken

Socialdemokraterna i Lund har länge krävt att kommunen tecknar långsiktiga avtal vad gäller vilken kollektivtrafik Region Skåne ska tillhandahålla i Lunds kommun. Nu ställer sig den så kallade Lundakvintetten sig bakom Socialdemokraternas krav.

Mandatperioden hann knappt börja innan det då nytillträdda alliansstyret i Region Skåne rullade ut nedskärningar i den skånska kollektivtrafiken. Lundaborna drabbades extra hårt när busshållplatser stängdes och hela busslinjer drogs in. Tydligast blev det när bussen mellan Lund och Stångby hastigt drogs in, trots att kommunen nyligen investerat tiotals miljoner för att möjliggöra bussen efter…

Läs mer
Lunds kommun/Martin Olson

Erbjud lunch till dalbyseniorerna

Under kvällens sammanträde kommer vård- och omsorgsnämnden avgöra om seniorer i Dalby ska ha möjlighet till lunch för seniorer 65+, detta efter att ett Lundaförslag skickats in till kommunen. Socialdemokraterna ställer sig positivt till förslaget.

När vård- och omsorgsnämnden sammanträder tisdag kväll kommer politikerna rösta om ett Lundaförslag om att kommunen ska servera lunch för pensionärer i Dalby. Förslaget behandlades redan i april 2020. Då beslutade vård- och omsorgsnämnden att förutsättningarna att erbjuda lunch för äldre i Dalby skulle utredas i samband med den pågående förvaltningsövergripande utredningen. Nu föreslår förvaltningen…

Läs mer
Pixaby

Fotbollens förutsättningar måste stärkas i Lunds kommun

Flera fotbollsföreningar har de senaste veckorna hört av sig till Lunds kommun med samma typ av problem; de har för dålig tillgång till fotbollsplaner. Socialdemokraterna vill att kommunen agerar för att lösa de såväl akuta som långsiktiga problemen fotbollen står inför.

Veberöds AIF, Linero IF och Torns IF är bara tre exempel på föreningar som den senaste tiden hört av sig till Lunds kommun med budskapet att de är i akut behov av mer planyta för att kunna bedriva sin fotbollsverksamhet. I ett brev till kommunen uppger Linero IF att de, tillsammans med Torns IF, är…

Läs mer
Jens Ohlsson

Erbjud arbetskläder till personalen i förskolan, förskoleklass och fritids

Lunds kommun bör erbjuda personalen i förskolan, förskoleklass och fritids arbetskläder anpassade för utomhusarbete. Detta föreslår de fyra rödgrönrosa partierna i en gemensam skrivelse till barn- och skolnämnden.

Extra mycket av verksamheten i förskolan, förskoleklass och fritids bedrivs med anledning av coronapandemin utomhus. Trots detta erbjuds inte personalen som arbetar i förskolan, förskoleklass och fritids arbetskläder anpassade för ändamålet av Lunds kommun. Utan det är upp till varje enhet om det ryms inom respektive verksamhets budget. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ understryker…

Läs mer
facebook Twitter Email