Nominera till uppdrag i Svenska kyrkan

Nedan följer uppdragsbeskrivningar till samtliga uppdrag. Längst ner på sidan hittar du formuläret för nomineringar.

Vad innebär det att vara förtroendevald i Kyrkomötet?
Att sitta med i kyrkomötet ger inblick och delaktighet i svenska kyrkans övergripande arbete. Man är med och formar framtiden för Svenska kyrkan skulle man kunna påstå. Där beslutas om ekonomin på nationell nivå men också hur man skall stötta stift och församlingar ekonomiskt. Det beslutas om vilken strategi man skall ha för framtiden och allt detta följs upp efterhand.

Socialdemokraterna har en stark ställning i kyrkomötet och har lätt att samarbeta med olika nomineringsgrupper. Det innebär en del jobb, mycket handlingar inför kyrkomötet. Arbetet är indelat i två olika sessioner. Session 1 när utskotten sammanträder (sept/okt) och alla ärende skall förberedas för att beslut skall tas i session 2 (nov). Session 2 är plenumdebatt och där besluten tas. Att sitta med i kyrkomötet är mycket intressant och utvecklande.

Kontakt Ronny Hansson rhansson57@gmail.com

Vad innebär det att vara förtroendevald i Stiftsfullmäktige?
Stiftet består av 163 församlingar i Skåne och Blekinge. Vår biskop heter Johan Tyrberg. Stiftsfullmäktige har förtroendevalda från hela Skåne-Blekinge och sammanträder 2 gånger per år. Stiftsstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige. Förutom detta finns flera andra uppdrag, i egendomsnämnden där jord och skog förvaltas, utskott för stiftsgårdarna mm.

I hela stiftet vill vi värna kyrkans tillgångar och verksamhet för alla medlemmar och allmänhet. Verka för goda miljöinsatser och ett gott arbetsklimat bland våra anställda.

Kontakt Monica Molin 0706 547502, monicalaila.molin@gmail.com.

Vad innebär det att vara förtroendevald i Dalbys Kyrkofullmäktige?
Dalby församling har tre kyrkor, i Dalby, Hällestad och Bonderup.
Vi som arbetar bakom den äldste Domkyrkan och Nordens äldsta stenkyrka i Dalby från år 1060. Vi arbetar för att bevara kyrkoarvet och en levande kristen gemenskap.
Vi förtroendevalda finns här för dig tar vara på din röst i en öppen aktiv och välkomnande folkkyrka.

Våra organ är Kyrkofullmäktige beslutande och verkställande organ. Kyrkorådet beredande församlingens styrelse bereder ärende som skall till Kyrkofullmäktige. Kyrkorådet väljs av Kyrkofullmäktige .Finns även utskott som Fastighetsutskottet, Begravnings och Kyrkogårdsutskottet, Arbetsutskottet.

Kontakt Acki Salomonsson på acki.borelund@gmail.com eller via  0707-890601 

Vad innebär det att vara förtroendevald i Genarps Kyrkofullmäktige?
Som ledamot av Genarp församlings kyrkofullmäktige så är man delaktig i att bevara församlingens medlemmars intresse och bevara det kulturarv som kyrkor och kyrkogårdar representerar. Församlingen har tre kyrkor förutom Skånes enda 1500-tals kyrka i Genarp även Lyngby och Gödelövs kyrkor. Man är också med i arbetet för en öppen och demokratisk kyrka där alla inom församlingens gränser räknas. Kyrkofullmäktige sammanträder oftast 2 gånger per år och är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkorådet fungerar som styrelse i församlingen och har arbetsgivaransvaret. Allt som skall beslutas i kyrkofullmäktige skall vara berett i kyrkorådet. Kyrkorådet utses av fullmäktige efter varje val och kyrkorådet utser ett arbetsutskott som bereder frågor som skall beslutas i kyrkorådet. Kyrkorådet kan delegera visst att beslutas av arbetsutskottet. I Genarp utser man grupper när man ser behov av det tex nu finns en kyrkogårdsgrupp utsedd för att arbeta med kyrkogårdsfrågor.

Är du intresserad av att vara aktiv inom kyrkopolitiken så kontakta:

Kontakt Ronny Hansson rhansson57@gmail.com   0708482258

Vad innebär det att vara förtroendevald i Lunds Kyrkofullmäktige?
Lunds kyrkofullmäktige sammanträder ca 5 gånger per år. Valda ledamöter och ersättare deltar för beslut kring mål, budget och övergripande verksamhet. Kyrkorådet är beredande organ med mera detaljerade verksamhetsfrågor och har knutet till sig ett fastighetsutskott och ett kyrkogårdsutskott för hanering av detta specifikt. I Lunds stad finns dessutom 7 församlingsråd man kan kandidera till. Dessa val görs efter valet den 19 september.

Som förtroendevalda i Lund vill vi verka för ett levande gudstjänstliv, en mötesplats för andlig inspiration och medmänsklig omsorg, variation, delaktighet och förnyelse. Självständiga församlingar, lokal närvaro och verksamhet öppen för alla, utformad efter lokala önskemål och behov. Förstärkt kontakt med lundaborna, omsorg och kvalitet vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar, genom kör- och musikarrangemang i kyrkorna och verka för att bryta ensamhet och utanförskap. Lokala mötesplatser i stadsdelar som erbjuder verksamhet med delaktighet och gemenskap med ”låga trösklar”, välskötta begravningsplatser. Kunskap om och hänsyn till mångfald i religion och tradition skall känneteckna verksamheten.

Kontakt Monica Molin 0706 547502, monicalaila.molin@gmail.com.

Vad innebär det att vara förtroendevald Södra Sandbys Kyrkofullmäktige?
Södra Sandby kyrkofullmäktige sammanträder ca 3-4 gånger per år. Valda ledamöter och ersättare deltar för beslut kring mål, budget och övergripande verksamhet. Kyrkorådet är beredande organ med mera detaljerade verksamhetsfrågor och har knutet till sig ett arbetsutskott och ett fastighets- och kyrkogårdsutskott.

Som förtroendevalda i Södra Sandby församling vill vi verka för ett levande gudstjänstliv. En mötesplats för andlig inspiration och medmänsklig omsorg, variation, delaktighet, förnyelse och en verksamhet som är öppen för alla. Omsorg och kvalitet vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar, genom kör- och musikarrangemang i kyrkorna och verka för att bryta ensamhet och utanförskap.

Ett offensivt Diakonalt arbetet är kyrkans vilja att ta socialt ansvar både i grupp och individuellt, öppna kyrkor och församlingshem, välskötta kyrkogårdar, kyrkor, församlingshem och ett gott arbetsklimat.

Kontakt Lena Hansson, lena.hansson56@gmail.com

Vad innebär det att vara förtroendevald i Veberöd Kyrkofullmäktige?
Veberöds kyrkofullmäktige sammanträder ca 2 gånger per år. Valda ledamöter och ersättare deltar i beslut kring mål, budget och övergripande verksamhet. Kyrkorådet är beredande organ med mera detaljerade verksamhetsfrågor och har knutet till sig ett fastighets och kyrkogårdsutskott för hantering av detta specifikt. 

Som förtroendevalda i Veberöd vill vi verka för ett levande gudstjänstliv. En mötesplats för andlig inspiration och medmänsklig omsorg, variation, delaktighet och förnyelse. Självständiga församlingar, lokal närvaro och verksamhet öppen för alla, utformad efter lokala önskemål och behov, förstärkt kontakt med Veberödsborna. Omsorg och kvalitet vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar, genom kör- och musikarrangemang i kyrkorna och verka för att bryta ensamhet och utanförskap.

Lokala mötesplatser i stadsdelar som erbjuder verksamhet med delaktighet och gemenskap med ”låga trösklar”, välskötta begravningsplatser. Kunskap om och hänsyn till mångfald i religion och tradition skall känneteckna verksamheten.

Kontakt Kenth Andersson 070-562 82 66 Mail: kenthabandersson@gmail.com

E-post och/eller telefonnummer
Om du nominerar för en S-förening, ange föreningen här. Ditt eget namn anger du i fältet "Ditt namn"
facebook Twitter Email