Visar alla poster med taggen:Anders Almgren

Sebastian Jaktling

Anlägg temalekplatser i Lunds kommun

Malmö stad har under flera år anlagt så kallade temalekplatser som varit mycket uppskattade. Lekplatser som lockar besökare såväl från den egna staden som från hela Skåne. Nu vill Socialdemokraterna att Lunds kommun tar efter och anlägger temalekplatser runt om i kommunen.

Lek, fysisk aktivitet och utevistelse är viktiga aktiviteter för barns fysiska utveckling. Men det bidrar dessutom i hög grad till att stimulera till kreativitet, mental utveckling och socialt samspel med andra. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och förmåga till samspel med andra. Leken bidrar också till barns förmåga att förstå verkligheten och bearbeta händelser…

Läs mer
Lina Olsson

Nu skapas långsiktiga förutsättningar för Vänskapens hus

När socialnämnden sammanträdde under onsdagen fattades beslut om ett idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och Vänskapens hus. Ett avtal som skapar långsiktiga förutsättningar för Vänskapens hus verksamhet.

Framtiden för Vänskapens hus har varit en följetång under hela mandatperioden. Från att servicenämnden först beslutat om att vräka Vänskapens hus i början av 2019 till att kommunfullmäktige, i ett blocköverskridande samarbete som bland annat initierades av Socialdemokraterna, i augusti 2020 beslutade att Vänskapens hus ska finnas kvar. När socialnämnden sammanträdde under onsdagen togs ytterligare…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver utökade resurser till skolan i kommunens nya coronapaket

Sammanlagt 30 miljoner kronor mer till skolan, det kräver Socialdemokraterna inför att kommunstyrelsen på onsdag ska fatta beslut om nästa åtgärdspaket för att lindra konsekvenserna av den pågående pandemin.

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott fattat beslut om förslag på ett nytt åtgärdspaket för att ytterligare lindra konsekvenserna av den pågående pandemin. I förslaget från tjänstepersonerna på åtgärdspaketet ingår bland annat mer resurser till socialnämnden och tekniska nämnden. Dessutom kommer tillsynsavgifterna för serveringstillstånd och avgifterna för uteserveringar, food-trucks och torghandeln fortsatt vara satta till 0 kronor….

Läs mer
Elfva Barrio

Stora satsningar på kultur- och fritidsnämnden

På en pressträff idag har Socialdemokraterna tillsammans med Lundakvintetten presenterat en gemensam budget för kultur- och fritidsnämnden för 2022. En budget som innehåller satsningar om totalt 15,6 miljoner kronor.

Lunds kommun bedriver en omfattande kultur- och fritidsverksamhet, framförallt för barn och unga. I en gemensam överenskommelse har Socialdemokraterna och den så kallade Lundakvintetten idag presenterat ett gemensamt budgetförslag för kultur- och fritidsnämnden 2022. Det är en budgetuppgörelse som innebär att kultur- och fritidsnämnden tillförs 15,6 miljoner kronor, med breda satsningar för att bland annat…

Läs mer
Lina Olsson

En tilläggsbudget för att stärka och utveckla välfärden

Socialdemokraterna har länge påpekat behovet av att satsa mer pengar i den kommunala välfärden. Mot bakgrund av det prognostiserade överskottet för Lunds kommuns överskott föreslår nu Socialdemokraterna en tilläggsbudget där sammanlagt 145 miljoner kronor tillförs välfärden redan i år.

Lunds kommun gick 2020 med ett historiskt stort överskott, totalt 423 miljoner kronor. Anledningen till detta är i huvudsak det historiskt stora ekonomiska stöd som den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterade att tillskjuta regioner och kommuner för att säkra kvaliteten i välfärden. Men istället för att satsa pengarna i den kommunala välfärden valde Lunds borgerliga styre…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Trafiksituationen i Södra Sandby måste åtgärdas

Trafiksituationen i Södra Sandby beskrivs som ytterst akut. Utöver den otrygghet det tungt trafikerade Sandbykorset innebär för boende i Södra Sandby har trafiksituationen nu inneburit att 235 nya LKF-bostäder stoppats. Nu kräver Socialdemokraterna att det borgerliga styret agerar för att åtgärda trafiksituationen.

I januari 2020 lämnade Socialdemokraterna och Centerpartiet in ett gemensamt förslag om åtgärda den kritiska trafiksituationen i Södra Sandby. Detta gjordes mot bakgrund av den manuella mätning som ideella krafter inom Södra Sandbys socialdemokratiska förening gjort av trafikflödet i korsningen mellan Lundavägen-Revingevägen-Dalbyvägen-Flyingevägen mitt i centrala Södra Sandby. Den mätningen visade att det under perioden 0700-1900…

Läs mer
Peter H/Pixaby

Kommunen måste ta det fulla ansvaret för trafiksituationen i Södra Sandby

Socialdemokraterna har under lång tid arbetat för att den akuta trafiksituationen i Södra Sandby ska åtgärdas. Nu kräver de att Lunds kommun utvidgar sina möjligheter till att förbättra trafiksituationen genom att ta över väghållaransvaret från staten för vägarna från Sandbykorset.

I januari 2020 tog Socialdemokraterna och Centerpartiet ett gemensamt initiativ för att se över trafiksituationen i centrala Södra Sandby. Detta efter att den socialdemokratiska föreningen i Södra Sandby gjort en sammanställning över trafikflödet i korsningen Lundavägen-Revingevägen-Dalbyvägen-Flyingevägen som visade att nära 1000 tunga fordon passerar korsningen på en dag. Efter det gemensamma förslaget beslutade kommunstyrelsen i…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Sveriges institut för mänskliga rättigheter placeras i Lund

Idag har den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat att Sveriges nya institut för mänskliga rättigheter ska ligga i Lund. Institutet kommer att inrättas den 1 januari 2022.

Redan sedan arbetet med att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter i Sverige påbörjades under mandatperioden 2014-2018 har Lunds kommun arbetat hårt för att det ska placeras i Lund. Ett arbete som inte minst initierats av det tidigare kommunalrådet och nu riksdagsledamoten Elin Gustafsson (S) tillsammans med företrädare för Raul Wallenberg-institutet i Lund. – Lund…

Läs mer
Lina Olsson

Skolpengar ska gå till ökad lärartäthet – inte kamerabevakning

Lunds kommun har sedan tidigare tagit beslut om att öka kamerabevakning på kommunens skolor. Det är Socialdemokraterna positiva till. När finansieringen diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott drev den borgerliga Lundakvintetten igenom att kostnaden för kamerorna ska betalas av skolorna. Något som Socialdemokraterna motsatte sig.

Kommunstyrelsen i Lunds kommun har tidigare tagit initiativ om att öka kamerabevakning på kommunens skolor. Nu vill kommunstyrelsens arbetsutskott, efter förslag från kommunkontoret, gå vidare med att installera kamerabevakningsutrustning på de 10 skolor som är mest utsatta för skadegörelse. Detta fanns det enighet om i kommunstyrelsens arbetsutskott. Konflikten handlade däremot om vem som ska bekosta…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Lunds kommun behöver en ”översiktsplan” för kultur-, fritids- och idrottsanläggningar

Socialdemokraterna föreslår idag genom en motion till kommunfullmäktige att Lunds kommun ska ta fram en långsiktig övergripande planering för behovet av kultur-, fritids- och idrottsanläggningar. En planering som sedan bör sätta avtryck i de kommande översiktsplanerna.

Lunds kommun växer och antalet lundabor har under lång tid blivit fler. Fler lundabor innebär också att trycket på våra kultur-, fritids- och idrottsanläggningar konstant ökar. Samtidigt finns det även sedan tidigare eftersatta behov inom dessa områden, inte minst vad gäller anläggningar och lokaler. Rätt hanterat kan Lunds kommun vara en kommun som växer, stärks…

Läs mer
facebook Twitter Email