Värdig omsorg

Allt fler blir äldre och lever aktiva liv långt upp i åldrarna. Vi vill att alla ska kunna leva ett självständigt liv också med funktionsnedsättningar. Alla ska ha rätt till ett tryggt, självständigt och aktivt liv. Vilket stöd och vilken vård vi får ska aldrig vara beroende av inkomst eller att anhöriga finns, vill och orkar.

Delaktighet, tillgänglighet, inflytande och självbestämmande är viktigt för en trygg och jämlik vård och omsorg. Därför vill vi utveckla omsorgen med fler boendeformer, mötesplatser och större möjlighet att anpassa insatser efter den enskildes behov.

Våra gemensamma resurser ska användas till bättre verksamhet och fler anställda – inte till vinstuttag. Vi vill att vård och omsorg i ska drivas i kommunens regi, med möjlighet till inslag av icke vinstdrivande aktörer.

Vi vill:

  1. Anställa minst 300 fler i omsorgen
  2. Skapa fler mötesplatser och aktiviteter.
  3. Stärka stödet till anhöriga.
  4. Stoppa vinstjakten i vård och omsorg.
  5. Bygga fler anpassade bostäder i hela kommunen.
facebook Twitter Email